Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

Pravidlá súťaže
„STRAVA CHALLENGE“

(ďalej len „Pravidlá súťaže“)

1.   Organizátor

Organizátorom súťaže „STRAVA challenge“ (ďalej aj ako „Súťaž“) je spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B (ďalej len „Organizátor“). Sprostredkovateľom je spoločnosť THIS IS LOCCO s. r. o., so sídlom Teslova 26, 821 02 Bratislava, IČO: 44 908 849, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č.: 60271/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá bude v mene Organizátora vykonávať niektoré činnosti podľa týchto Pravidiel súťaže a spracúvať osobné údaje účastníkov Súťaže v súlade s týmito Pravidlami súťaže.


2.   Trvanie Súťaže

Súťaž  prebieha v termíne od 22. 9. do 6. 10. 2021.

Počiatočný dátum je dňom, kedy sa možno v danom kole prvýkrát zapojiť do Súťaže a končiaci dátum je dňom, kedy sa možno v danom kole poslednýkrát zapojiť do Súťaže.


3. 
  Podmienky účasti v Súťaži

3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je v čase začatia Súťaže staršia ako 18 rokov, má trvalý pobyt na území SR a plnú spôsobilosť na právne úkony a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v článku 5 týchto Pravidiel súťaže (ďalej aj ako „Účastník“).

3.2 Zo Súťaže  sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k Organizátorovi a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k Sprostredkovateľovi  a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


4.
   Výhra

V Súťaži sa súťaží o celkovo:

  • 2x poukážka na nákup v obchode Decathlon v hodnote 30,- EUR
  • 1x poukážka na nákup v obchode Decathlon v hodnote 60,- EUR


5.   Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní podmienky podľa článku 3 Pravidiel súťaže, ktorý je súčasťou klubu Allianz Challenger v aplikácii STRAVA a zároveň sa počas trvania súťaže venuje dokopy aspoň 2 hodiny jednej z aktivít triatlonu (beh, bicyklovanie, plávanie), prípadne ich kombinácii a túto aktivitu, resp. tieto aktivity zaznamená v aplikácii STRAVA.

Súhlas s týmito Pravidlami súťaže zadefinovanými v popise klubu Allianz Challenger vyjadruje každý účastník pripojením sa do klubu Allianz Challenger v aplikácií STRAVA, ktorým dáva súhlas s účasťou vo všetkých spotrebiteľských súťažiach organizovaných pre členov klubu Allianz Challenger.


6.
   Žrebovanie

Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže a splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami súťaže.

Žrebovanie výhier 2x poukážka na nákup v obchode Decathlon v hodnote 30 EUR a 1x poukážka na nákup v obchode Decathlon v hodnote 60 EUR sa uskutoční do piatich pracovných dní od skončenia Súťaže, pričom sa vyžrebujú traja výhercovia a dvaja náhradníci. Po výhercovi nastupuje náhradník vyžrebovaný ako prvý, následne náhradník vyžrebovaný ako druhý.

Žrebovanie uskutoční osoba poverená Sprostredkovateľom náhodným výberom zautomatizovaným procesom. O výsledku žrebovania sa spíše zápisnica o žrebovaní, ktorú podpíše osoba, ktorá žrebovala výhercov. V zápisnici bude uvedený predmet výhry a STRAVA profily výhercov a ich náhradníkov, vrátane poradia náhradníkov.


7.   Odovzdanie výhry

7.1.      Sprostredkovateľ upovedomí výhercu o výhre najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania spomenutím jeho mena v poste v klube Allianz Challenger na STRAVE. Výherca na základe oznámenia o výhre poskytne Sprostredkovateľovi prostredníctvom e-mailu allianz@locco.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní po oznámení, všetky požadované kontaktné údaje (t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska /ulica, číslo, PSČ, mesto/obec/, e-mailová adresa, číslo telefónu/mobilného telefónu), a vyhlásenie o splnení podmienky podľa článku 3. bod 3.2. Pravidiel súťaže potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Sprostredkovateľovi osobné (kontaktné) údaje uvedené v predchádzajúcej vete za účelom odovzdania výhry a to najneskôr do dvoch pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a Organizátor, resp. Sprostredkovateľ je oprávnený v súlade s Pravidlami súťaže odovzdať výhru náhradníkovi vyžrebovanému v 1. poradí  vyžrebovaných náhradníkov po výhercovi, ktorý stratil nárok na výhru; toto platí primerane aj v prípade, ak stratí nárok na výhru náhradník a výhra bude odovzdaná náhradníkovi v ďalšom poradí. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež všetkým náhradníkom vyžrebovaným pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná.

7.2.      Výhry uvedené v   článku 4. Pravidiel súťaže budú výhercom, ktorí nestratili nárok na výhru podľa týchto Pravidiel súťaže, zaslané poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby do 30 dní od žrebovania. Sprostredkovateľ a/alebo Organizátor si vyhradzujú právo zmeniť spôsob doručenia výhry výhercovi.

7.3.      Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a) podľa bodu 7.1., 3.vety tohto článku Pravidiel Súťaže,

b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,

c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,

d) ak  výherca v stanovenom čase výhru neprevezme.

e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti 

v Súťaži. Ak už bola výhra výhercovi odovzdaná a dodatočne sa zistí, že výherca nesplnil akúkoľvek podmienku účasti v Súťaži, ustanovenia o náhradníkoch sa nepoužije.

f) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok

účasti v Súťaži.

7.4.      Výhra je neprenosná. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.

7.5.      Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi po prevzatí výhry alebo v súvislosti s jej užívaním.


8.   Ochrana osobných údajov

8.1.      Kto je prevádzkovateľom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov Organizátor. Kontaktné údaje Organizátora sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

8.2. Ako a na aký účel získava a spracúva Organizátor vaše osobné údaje?

Účelom spracúvania osobných údajov Účastníkov Súťaže (ďalej aj v tomto článku Pravidiel súťaže aj ako „dotknuté osoby“, v jednotnom čísle „dotknutá osoba“) je zapojenie sa do Súťaže a plnenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z Pravidiel súťaže. Právnym základom spracúvania je plnenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo záväzku, ktorý vznikol akceptovaním Pravidiel súťaže zo strany dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v Súťaži a v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zúčastniť sa Súťaže. Osobné údaje získava Organizátor priamo od dotknutých osôb.

8.3. Aké osobné údaje bude o vás Organizátor spracúvať?

Organizátor bude na účely tejto Súťaže o dotknutých osobách spracúvať názov a informácie z profilu v aplikácii STRAVA,  e-mailovú adresu a fotografiu/video, ktorá/é je zverejnená v poste. V prípade odovzdania výhry výhercovi aj nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska /ulica, číslo, PSČ, mesto/obec/, a číslo telefónu/mobilného telefónu.

8.4. Vykonáva Organizátor profilovanie?

Organizátor profilovanie dotknutých osôb na účely účasti v Súťaži nevykonáva.

8.5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Osobné údaje dotknutých osôb môže Organizátor v zmysle platných právnych predpisov poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, správcom, znalcom alebo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorým je v tejto Súťaži Sprostredkovateľ.

8.6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva Organizátor v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej v tomto článku Pravidiel súťaže aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 8.5. tohto článku Pravidiel súťaže. Vždy, keď Organizátor uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je možné nájsť na webovom sídle Organizátora. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje Organizátor prenos osobných údajov mimo EHP len na základe štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

8.7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v tejto Súťaži: právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané osobné údaje; právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo podať sťažnosť u Organizátora alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.8. Ako dlho uchováva Organizátor vaše osobné údaje?

Doba spracúvania osobných údajov v prípade Súťaží: evidencia súťažiacich - tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1) rok od ukončenia súťaže.


9. Osobitné ustanovenia

9.1               Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a aj bez uvedenia dôvodu Súťaž zrušiť alebo zmeniť Pravidlá súťaže.

9.2               V prípade nezrovnalostí je Účastník oprávnený písomne požiadať Organizátora o preskúmanie súladu postupu s Pravidlami súťaže a ak nebude jeho námietkam vyhovené, Účastník je oprávnený sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk) alebo v prípade cezhraničného sporu na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk).

9.3               Výhry, ktoré získajú Účastníci (Výhercovia), predstavujú Výhry pred zdanením a pred splnením si odvodových povinností. Výherca berie na vedomie, že Výhry v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podliehajú daňovým (daň z príjmov) a odvodovým povinnostiam (zdravotné poistenie).  Výherca je povinný na svoje vlastné náklady vysporiadať svoje daňové a odvodové povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, prípadne s inými relevantnými právnymi predpismi.

9.4               Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Účastník berie na vedomie, že nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v Súťaži a/alebo s výhrou. Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry a nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávne osobné údaje poskytnuté Účastníkom do Súťaže. Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so Súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok Súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

9.5               Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťami disponujúcimi právami k sociálnym sieťam alebo tieto siete prevádzkujúce. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci tejto Súťaže sú udeľované Organizátorovi. Ak nie je uvedené inak, akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so Súťažou musia byť adresované Organizátorovi.

9.6               Pravidlá Súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov (výhercov), Organizátora, ako aj Sprostredkovateľa. Táto Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži len na podporu predaja tovarov Organizátora a nie je hazardnou hrou podľa § 4 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10.         Záverečné ustanovenia

10.1.   Tieto Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území Slovenskej republiky.

10.2.   Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené na webe www.allianz.sk  a v profile klubu Allianz Challenger v aplikácii STRAVA.

10.3.   Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 22. 09. 2021.

 

V Bratislave, dňa 22. 9. 2021