Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

Pravidlá súťaže 
„Online poistenie auta MOJE AUTO“

(ďalej len „Pravidlá súťaže“)

1.    Organizátor

Organizátorom súťaže „Online poistenie auta MOJE AUTO“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B (ďalej len „Organizátor“). Sprostredkovateľom pri vykonaní niektorých činností podľa týchto Pravidiel súťaže je spoločnosť MediaCom Bratislava, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 832 703, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro,  vložka č. 26182/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá bude v mene Organizátora vykonávať niektoré činnosti podľa týchto Pravidiel súťaže a spracúvať osobné údaje účastníkov Súťaže v súlade s týmito Pravidlami súťaže.


2.    Trvanie Súťaže

Súťaž sa začína 19. 5. 2021 a končí 26. 5. 2021. Deň 19. 5. 2021 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 26. 5. 2021 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období posledný krát zapojiť do Súťaže.

3.    Podmienky účasti v Súťaži

3.1.   Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je v čase začatia Súťaže staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v článku 5 týchto Pravidiel súťaže (ďalej aj ako „Účastník“).

3.2.   Zo Súťaže  sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k Sprostredkovateľovi a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


4.    Výhra

V Súťaži sa súťaží o 1x Kamera do auta LAMAX T10 4K GPS v hodnote 119 EUR.


5.    Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže, splní okrem podmienok podľa článku 3. Pravidiel súťaže aj všetky nasledovné podmienky:

a)    bude fanúšikom fan page s názvom @allianzSK na web stránke www.facebook.com,

b)    zodpovie správne súťažnú otázku: „KOĽKO KROKOV MA DELÍ OD POISTENIA AUTA ONLINE?“, pričom správnu odpoveď vloží ako komentár pod súťažný post „Online poistenie auta MOJE AUTO“ na fan page s názvom @allianzSK,

c)    vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami súťaže zadefinovanými v súťažnom poste na fan page @allianzSK s názvom „Online poistenie auta MOJE AUTO“ tým, že uverejní komentár/fotografiu/video pod súťažným príspevkom,

Súťaže sa môže každý Účastník zúčastniť iba jedenkrát.


6.    Žrebovanie

Výherca Súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže a splnil všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami súťaže. Žrebovanie výhry 1x Kamera do auta LAMAX T10 4K GPS v hodnote 119 EUR sa uskutoční v deň po skončení súťaže, a to presne 27. 5. 2021, pričom sa vyžrebuje jeden výherca a traja náhradníci.

Žrebovanie uskutoční komisia zložená z troch členov menovaných Sprostredkovateľom pre tento účel. Žrebovanie vykoná jeden člen komisie, ktorého určí komisia, náhodným výberom zautomatizovaným procesom. O výsledku žrebovania spíše komisia zápisnicu o žrebovaní, ktorú podpíšu všetci členovia komisie a kde bude uvedený predmet výhry a názvy facebookových profilov výhercu a náhradníkov, ktorými sa do Súťaže zapojili, ako aj verejne dostupné odkazy na tieto profily.


7.    Odovzdanie výhry

7.1.   Sprostredkovateľ upovedomí výhercu o výhre najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania komentárom uverejneným v súťažnom príspevku „Online poistenie auta MOJE AUTO“ na Facebook stránke @allianzSK. Výherca na základe oznámenia o výhre poskytne Sprostredkovateľovi prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní po oznámení, všetky požadované kontaktné údaje (t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska /ulica, číslo, PSČ, mesto/obec/, e-mailová adresa, číslo telefónu/mobilného telefónu) a vyhlásenie o splnení podmienky podľa článku 3. bod 3.2. Pravidiel súťaže potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Sprostredkovateľovi osobné (kontaktné) údaje uvedené v predchádzajúcej vete za účelom odovzdania výhry a to najneskôr do dvoch pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a Organizátor, resp. Sprostredkovateľ je oprávnený v súlade s Pravidlami súťaže odovzdať výhru náhradníkovi vyžrebovanému v 1. poradí vyžrebovaných náhradníkov po výhercovi, ktorý stratil nárok na výhru; toto platí primerane aj v prípade, ak stratí nárok na výhru náhradník a výhra bude odovzdaná náhradníkovi v ďalšom poradí. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež všetkým náhradníkom vyžrebovaným pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná.

7.2.   Výhra uvedená v článku 4. Pravidiel súťaže bude výhercovi, ktorý nestratil nárok na výhru podľa týchto Pravidiel súťaže, zaslaná poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby do 30 dní od  žrebovania. Sprostredkovateľ a/alebo Organizátor si vyhradzujú právo zmeniť spôsob doručenia výhry výhercovi.

7.3.   Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a)    podľa bodu 7.1., 3. vety tohto článku Pravidiel Súťaže,

b)    ak sa výherca vzdá nároku na výhru,

c)    ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,

d)    ak sa výherca v stanovenom čase výhru neprevezme,

e)    ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti  v Súťaži. Ak už bola výhra výhercovi odovzdaná a dodatočne sa zistí, že výherca nesplnil akúkoľvek podmienku účasti v Súťaži, ustanovenia o náhradníkoch sa nepoužijú.

f)     ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

7.4.   Výhra je neprenosná. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.

7.5.   Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi po prevzatí výhry alebo v súvislosti s jej užívaním.


8.    Ochrana osobných údajov

8.1.     Kto je prevádzkovateľom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov Organizátor. Kontaktné údaje Organizátora sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

8.2.     Ako a na aký účel získava a spracúva Organizátor vaše osobné údaje?

Účelom spracúvania osobných údajov Účastníkov Súťaže (ďalej aj v tomto článku Pravidiel súťaže aj ako „dotknuté osoby“, v jednotnom čísle „dotknutá osoba“) je zapojenie sa do Súťaže a plnenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z Pravidiel súťaže. Právnym základom spracúvania je plnenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo záväzku, ktorý vznikol akceptovaním Pravidiel súťaže zo strany dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v Súťaži a v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zúčastniť sa Súťaže. Osobné údaje získava Organizátor priamo od dotknutých osôb.

8.3.       Aké osobné údaje bude o vás Organizátor spracúvať?

Organizátor bude na účely tejto Súťaže o dotknutých osobách spracúvať názov profilu, ktorým sa Účastník zapojil do Súťaže a odkaz na tento profil. V prípade odovzdania výhry výhercovi aj nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska /ulica, číslo, PSČ, mesto/obec/, a číslo telefónu/mobilného telefónu, e-mailovú adresu.

8.4.       Vykonáva Organizátor profilovanie?

Organizátor profilovanie dotknutých osôb na účely v účasti v Súťaži nevykonáva.

8.5.       Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Osobné údaje dotknutých osôb môže Organizátor v zmysle platných právnych predpisov poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, správcom, znalcom alebo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorým je v tejto Súťaži Sprostredkovateľ.

8.6.       Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva Organizátor v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej v tomto článku Pravidiel súťaže aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 8.5. tohto článku Pravidiel súťaže. Vždy, keď Organizátor uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je možné nájsť na webovom sídle Organizátora. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje Organizátor prenos osobných údajov mimo EHP len na základe štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

8.7.       Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v tejto Súťaži: právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané osobné údaje; právo žiadať o opravu a aktualizáciu osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo podať sťažnosť u Organizátora alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.8.       Ako dlho spracúva Organizátor vaše osobné údaje?

Doba spracúvania osobných údajov v prípade Súťaží: evidencia súťažiacich – tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1) rok od ukončenia súťaže.


9.    Osobitné ustanovenia

9.1.        Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a aj bez uvedenia dôvodu Súťaž zrušiť alebo zmeniť Pravidlá súťaže.

9.2.        V prípade nezrovnalostí je Účastník oprávnený písomne požiadať Organizátora o preskúmanie súladu postupu s Pravidlami súťaže a ak nebude jeho námietkam vyhovené, Účastník je oprávnený sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk) alebo v prípade cezhraničného sporu na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk).

9.3.        Výhry, ktoré získajú Účastníci (Výhercovia), predstavujú Výhry pred zdanením a pred splnením si odvodových povinností. Výherca berie na vedomie, že Výhry v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podliehajú daňovým (daň z príjmov) a odvodovým povinnostiam (zdravotné poistenie). Výherca je povinný na svoje vlastné náklady vysporiadať svoje daňové a odvodové povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, prípadne s inými relevantnými právnymi predpismi.

9.4.        Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na Výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Účastník berie na vedomie, že nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v Súťaži a/alebo s Výhrou. Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím Výhry. Organizátor ani Sprostredkovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávne osobné údaje poskytnuté Účastníkom do Súťaže. Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so Súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok Súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

9.5.        Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťami disponujúcimi právami k sociálnym sieťam alebo tieto siete prevádzkujúce. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci tejto Súťaže sú udeľované Organizátorovi. Ak nie je uvedené inak, akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisia so Súťažou musia byť adresované Organizátorovi.

9.6.        Pravidlá Súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov (Výhercu), Organizátora, ako aj Sprostredkovateľa. Táto Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži len na podporu predaja tovarov Organizátora a nie je hazardnou hrou podľa § 4 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


10.      Záverečné ustanovenia

10.1.        Tieto Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území Slovenskej republiky.

10.2.        Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke Organizátora a fan page s názvom @allianzSK na web stránke www.facebook.com prostredníctvom klikateľného odkazu.

10.3.        Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 19. 5. 2021.

 

 

V Bratislave, dňa 19. 5. 2021