Sadzobník poplatkov pre program Trend | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sadzobník poplatkov pre program Trend

Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
Správny poplatok
Pre poistenie s jednorazovým poistným
1,80 EUR
Pre poistenie v splatenom stave
1,80 EUR
Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku poistenia.
Hradený mesačne znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP
Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, uplynulej dĺžky trvania poistenia, hodnoty účtu a výšky zaplateného jednorazového / mimoriadneho poistného zníženého o prípadné čiastočné odkupy)
 
Počas trvania poistenia v splatenom stave:
- na PZ uzavretých do 31.12.2015 (vrátane) sa poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP neuplatňuje,
 
- na PZ uzavretých od 1.7.2016 (vrátane) je poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od vstupného veku poisteného, uplynulej doby trvania poistenia a od výšky poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného).
Hradený mesačne znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.
Poplatok za zaplatenie mimoriadneho poistného
0 EUR
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za prevod podielových jednotiek medzi fondmi
0 EUR pre 1. - 3. zmenu v roku
6,60 EUR za 4. a každú ďalšiu zmenu v roku
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Poplatok za čiastočný odkup
0,3 % z hodnoty odkupu
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.
Poplatok za správu fondu
AF
0,70 % p.a.
+
poplatok správcu a poplatok depozitára príslušného podielového fondu
ZF
1,05 % p.a.
AFNT
0,80 % p.a.
AFEMS
0,80 % p.a.
AFAGR
0,80 % p.a.
DF
0,96 % p.a.
DFES
1,04 % p.a.
AFEU
0,90 % p.a.
CQATRG
0,50 % p.a.
PMCTRB
0,85 % p.a.
CQATRGT
1,04 % p.a.
Tento poplatok je zohľadnený v cene podielovej jednotky príslušného fondu (t.j. tento poplatok  sa neodpočítava z účtu poistníka)
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Vysvetlivky:
APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, AFNT – Akciový fond Nové trhy, AFEMS – Akciový fond Európske malé spoločnosti, AFAGR – Akciový fond Agrotrendy, DF – Dlhopisový fond, DFES – Dlhopisový fond Európske spoločnosti, AFEU – Akciový fond Európa, CQATRG - C-Quadrat Total Return Global fond, CQATRGT - C-Quadrat Total Return Garant fond,  PMCTRB – PIMCO Total Return Bond fond.

Všetky uvedené poplatky (s výnimkou poplatku za správu fondov) sú zrážané z počtu APJ (pomerom podľa umiestnenia v jednotlivých fondoch). Pokiaľ celková hodnota APJ nestačí na ich pokrytie, nesplatená časť spadá do akumulovaného dlhu.

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky: 4%.

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Trend
Allianz | Club