Sadzobník poplatkov pre program Moja Farbička | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sadzobník poplatkov pre program Moja Farbička

Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
Správny poplatok
Lehota platenia
mesačná

štvrťročná

polročná

ročná
1,50 EUR

1,40 EUR

1,30 EUR

1,20 EUR
Pre poistenie v splatenom stave
1,80 EUR
Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku poistenia.
Hradený mesačne znižovaním počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za počiatočné náklady
3 % z počtu PPJ
Hradený ročne znížením počtu PPJ na účte poistníka až do konca poistnej doby
Splatnosť poplatku je vo výročný deň.
Rizikové poistné za krytie rizika smrti
Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od vstupného veku poisteného, uplynulej doby trvania poistenia, výšky celkového zaplateného bežného a mimoriadneho poistného zníženého o prípadné čiastočné odkupy, hodnoty účtu a výšky poistnej sumy pre prípad smrti následkom úrazu).

Počas trvania poistenia v splatenom stave:
  • na PZ uzavretých do 30.09.2015 (vrátane) sa neuplatňuje,
  • na PZ uzavretých od 01.10.2015 (vrátane) je stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od vstupného veku poisteného, uplynulej doby trvania poistenia a od výšky poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného).
Hradený mesačne znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.
Poplatok za zmenu vo výške poistného
3,30 EUR
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Poplatok za zaplatenie mimoriadneho poistného
0 EUR
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za zmenu alokačného pomeru
0 EUR pre 1. - 3. zmenu v roku
3,30 EUR za 4. a každú ďalšiu zmenu v roku
0 EUR za zmenu alokačného pomeru v rámci investičného autopilota
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Poplatok za prevod podielových jednotiek medzi fondmi
0 EUR pre 1. - 3. zmenu v roku
6,60 EUR za 4. a každú ďalšiu zmenu v roku
0 EUR za prevod podielových jednotiek v rámci investičného autopilota
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Poplatok za čiastočný odkup
0,3 % z hodnoty odkupu APJ
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Poplatok za dojednanie / zmenu / zrušenie investičného autopilota
0 EUR
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.
Poplatok za nesplatené počiatočné náklady
Poplatok za nesplatené počiatočné náklady

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP do splateného stavu.
Uhradený jednorazovo znížením počtu PPJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej zmluvy (v prípade poistných zmlúv uzavretých do 30.9.2015) alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.
Poplatok za správu fondu
AF
0,70 % p.a.
+
Poplatok správcu a poplatok depozitára príslušného podielového fondu
ZF
1,05 % p.a.
AFNT
0,80 % p.a.
AFEMS
0,80 % p.a.
AFAGR
0,80 % p.a.
DF
0,96 % p.a.
DFES
1,04 % p.a.
AFEU
0,90 % p.a.
CQATRG
0,50 % p.a.
CQATRGT
1,04 % p.a.
PMCTRB
0,85 % p.a.
ADF
0,84 % p.a.
Tento poplatok je zohľadnený v cene podielovej jednotky príslušného fondu
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Vysvetlivky:
PPJ – počiatočné podielové jednotky, APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, AFNT – Akciový fond Nové trhy, AFEMS – Akciový fond Európske malé spoločnosti, AFAGR – Akciový fond Agrotrendy, DF – Dlhopisový fond, DFES – Dlhopisový fond Európske spoločnosti, AFEU – Akciový fond Európa, CQATRG - C-Quadrat Total Return Global fond, CQATRGT - C-Quadrat Total Return Garant fond,  PMCTRB - PIMCO Total Return Bond fond, ADF - Akciový dynamický fond.
 
Všetky uvedené poplatky (s výnimkou poplatku za počiatočné náklady a poplatku za správu fondov) sú zrážané z počtu APJ (pomerom podľa umiestnenia v jednotlivých fondoch). Pokiaľ celková hodnota APJ nestačí na ich pokrytie, nesplatená časť spadá do akumulovaného dlhu.
 

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky

 

Poistné za IŽP (v EUR)
Rozdiel
mesačné
štvrťoročné
polročné
ročné
< 40
< 120
< 240
< 480
5%
40 až 59,99
120 až 179,99
240 až 359,99
480 až 719,99
4%
60 až 79,99
180 až 239,99
360 až 479,99
720 až 959,99
3% 
80 až 99,99
240 až 299,99
480 až 599,99
960 až 1199,99
2%
100 a viac
300 a viac
600 a viac
1200 a viac
1%

Mimoriadne poistné: rozdiel 4%

Vysvetlivky: IŽP – investičné životné poistenie

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Moja Farbička
Allianz | Club