Sadzobník poplatkov pre program Invest Premium | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sadzobník poplatkov pre program Invest Premium

Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
Správny poplatok
Fixný
Lehota poistenia
mesačná
1,66
štvrťročná
1,49
polročná
1,33
ročná
1,16
Pre poistenie v splatenom stave
1,83
Variabilný*
0,175 % z hodnoty účtu poistníka
Splatnosť poplatku je 1x mesačne v deň, ktorý sa na deň zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Hradený mesačne znižovaním počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za krytie rizika spojeného s poistením**
Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, pohlavia, uplynulej dĺžky trvania poistenia, hodnoty účtu a výšky zaplateného bežného / mimoriadneho poistného zníženého o prípadne čiastočné odkupy)
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.
Hradený mesačne znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za zvýšenie poistného
3,30 EUR
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za investovanie mimoriadneho poistného
0 EUR
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za zmenu alokačného pomeru
0 EUR pre 1. – 3. zmenu v roku,
3,30 EUR za 4. a každú ďalšiu zmenu v roku
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za prevod APJ medzi fondmi
0 EUR pre 1. – 3. zmenu v roku,
6,60 EUR za 4. a každú ďalšiu zmenu v roku
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za čiastočný odkup
0,3 % z hodnoty odkupu APJ
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy
Rok poistenia
Percento
1 až 2
100%
z hodnoty účtu poistníka
3
25%
4
14%
5
8%
6
5%
7 až 15
3%
16 a viac
0%
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Odkupný poplatok z Protected Equity fondov***
2% z hodnoty APJ Protected Equity fondov
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).
Hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za správu fondu
ADF
0,84 % p.a.
SF
FKI
0,10 % p.a.
PE1
0,10 % p.a.
PE2
0,10 % p.a.
+
poplatok správcu a poplatok depozitára príslušného podielového fondu
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.
Tento poplatok je zohľadnený v cene APJ príslušného fondu

Vysvetlivky:
APJ – akumulačné podielové jednotky, ADF – Akciový dynamický fond, SF – Strategie fond, FKI – Fond krátkodobých investícií o.p.f. (pôvodný názov fondu: Money market o.p.f.), PE1 – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 – Protected Equity 2 o.p.f.

*    Variabilný správny poplatok sa neuplatňuje počas doby trvania poistenia v splatenom stave, ak poistenie bolo prevedené do splateného stavu v pätnásty výročný deň.

**    Poplatok za krytie rizika spojeného s poistením sa neuplatňuje v prípade, že je poistenie v splatenom stave.

***    Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode APJ z ktoréhokoľvek z Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe APJ ktoréhokoľvek z Protected Equity fondov, alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.
Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode APJ, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu párneho kalendárneho roka a pri prevode APJ, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu nepárneho kalendárneho roka.

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky: 4%.

Allianz | Club