Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rozvod je pre ženy finančným strašiakom

 1. Až 48 percent žien priznalo, že rozvod priniesol so sebou aj ich finančné problémy.
 2. Na Slovensku si musí 8,4 percenta žien nad 65 rokov vystačiť s príjmom pod hranicou chudoby.
 3. Priemerná Slovenka v súčasnosti pred oltár predstúpi vo veku 26 rokov a rozvádza sa ako 41-ročná.

Aktuálna štúdia skupiny Allianz ukazuje, že zmena statusu z vydatej na slobodnú je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vplývajú na mieru chudoby starších žien. Klesajúci počet svadieb, zvyšujúca sa miera rozvodovosti a rastúca priemerná dĺžka života zásadne zvyšujú riziko, že ženy v dôchodkovom veku vyčerpajú svoje dôchodkové rezervy.

Odkázané na život osamote?

V roku 1970 sa na Slovensku sobášilo 8 párov na tisíc obyvateľov, dnes je to výrazne menej. Do manželstva vstúpi ročne niečo menej ako 5 párov z tisícky Slovákov. Priemer krajín Európskej únie je pritom 4,5 svadby na tisíc Európanov. Aj keď je každý pri vstupe do manželstva presvedčený, že je to navždy, nie každý manželský vzťah má šťastný koniec.

Navyše, miera rozvodovosti sa neustále zvyšuje, približne každá druhá svadba sa na Slovensku dnes končí rozvodom. Z priemerného 0,8 rozvodu na tisíc obyvateľov v roku 1970 sa tento pomer zvýšil až na 2,2 rozvodu na tisíc Slovákov v roku 2010.

Priemerná Slovenka tak v súčasnosti pred oltár predstúpi vo veku 26 rokov, pričom ak berieme do úvahy priemernú dĺžku manželstva končiaceho sa rozvodom, ktorá je niečo menej ako 15 rokov, rozvádza sa ako 41 ročná. Spoliehať sa teda na to, že si partneri na starobu finančne pomôžu, predstavuje značné riziko.

Rozvod sprevádzajú finančné problémy

Skutočnosť, že rozvod má veľký dopad na finančný status potvrdzuje aj prieskum, ktorý je súčasťou štúdie. Ten sa uskutočnil medzi 2200 ženami vo vekovej skupine 24 až 75 rokov, pričom v ňom až 48 percent žien priznalo, že rozvod priniesol so sebou aj ich finančné problémy.

Podľa expertov na demografiu zo skupiny Allianz, staršie ženy čelia väčšej miere rizika chudoby až v 27 z 30 krajín OECD, keďže v týchto krajinách sa v chudobe ocitlo až 15 percent žien a iba 11 percent mužov. Na Slovensku si musí 8,4 percenta žien nad 65 rokov vystačiť s príjmom pod hranicou chudoby. V porovnaní s krajinami V4 sme na tom najhoršie, predbehla nás Česká republika (2,9 %), Poľsko (6,1 %) aj Maďarsko (6,6 %).

Spôsobuje to aj skutočnosť, že dôchodky žien sú nižšie ako dôchodky mužov. Ženy často pracujú za nižšiu mzdu a niekoľko rokov trávia mimo pracovného prostredia starajúc sa o deti či príbuzných, ktorí zostali na ich pomoc odkázaní. Ďalším dôvodom je častý nezáujem žien o finančné záležitosti rodiny, ktoré ponechávajú na pleciach manžela. Po jeho smrti sa tak dostávajú do finančných problémov, ktoré sú spôsobené ich slabou finančnou gramotnosťou.

Riešením sú súkromné úspory

Riešením je väčší záujem žien o svoje financie už počas života manžela. Je dôležité sa o svoj dôchodok zaujímať už v mladosti a vždy vedieť, v akom stave sa úspory práve nachádzajú. Keďže štátny dôchodok nemusí garantovať udržanie životného štandardu na predošlej úrovni, je výhodné myslieť aj na doplnkový zdroj príjmov na starobu. Ideálnym riešením sú v takomto prípade súkromné úspory v dôchodkových fondoch či vhodne nastavené životné poistenie založené už v mladosti.

Dátum vydania: 07.03.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook