Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riziká žiarenia musia byť poistené

 1. Slovenský jadrový poisťovací pool sa špecializuje na poisťovanie jadrových rizík na mierové účely
 2. Každý prevádzkovateľ zdroja ionizujúceho žiarenia musí byť poistený
 3. Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke so zdrojmi ionizujúceho žiarenia má dojednané len nízky počet prevádzkovateľovSlovenský jadrový poisťovací pool je združenie poisťovní, ktoré od roku 1997 poisťuje a zaisťuje jadrové riziká. Je začlenený do štruktúr hlavného poisťovateľa, ktorým je Allianz – Slovenská poisťovňa. Okrem nej má SJPP ďalších deväť členov1. Spolu zabezpečujú poistenie oboch slovenských jadrových elektrární (Jaslovské Bohunice a Mochovce), poistenie prepravy jadrového paliva a zúčastňujú sa aj na poistení dostavby tretieho a štvrtého bloku atómových elektrární v Mochovciach.Každodenný kontakt so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

SJPP sa zaoberá nielen poisťovaním jadrových elektrární, ale už viac ako 10 rokov poisťuje aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Sú to vážne škody na zdraví, ktoré môže osobám spôsobiť radiačná nehoda alebo havária zdroja ionizujúceho žiarenia v dôsledku poruchy prístroja. Do tohto poistenia spadajú v zdravotníckej oblasti napríklad röntgenové prístroje, urýchľovače či humánna rádiológia. V priemyselnej oblasti sú to napríklad mobilné skenery, merače, defektoskopické prístroje a podobne.Poistenie zlyhania stroja nie je poistenie zodpovednosti lekárov

Lekári majú dojednané poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní lekárskej starostlivosti, kde je kryté zlyhanie ľudského faktora (napr. nesprávne predpísaná dávka žiarenia). Jedná sa však o iný druh poistenia, ako vyžaduje zákon. „Napriek tomu, že toto poistenie je zo zákona povinné, dojednané ho má len mizivé percento prevádzkovateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia. Nepoistené sú dokonca aj niektoré vysoko rizikové prevádzky,“ hovorí Zuzana Repová zo Slovenského jadrového poisťovacieho poolu.Východ je najzodpovednejší

Nemocnice či zubné ambulancie, ktoré prevádzkujú röntgeny, musia okrem povinného poistenia zodpovednosti za škodu na zdraví klientov spĺňať niekoľko ďalších podmienok. Patria medzi ne napríklad presne určené umiestnenie pracoviska, hrúbka múrov v zariadení, označenie kontrolovaného pásma znakom ionizujúceho žiarenia, prísny radiačný monitoring či kontrolovaný vstup všetkých osôb.
Najväčšie percento zariadení, ktoré majú dojednané toto poistenie, je na východe Slovenska. Prevádzkovateľov na západe a v strede krajiny chceme upozorniť, že poistenie je povinné,“ dodáva Zuzana Repová.

Dátum vydania: 20.11.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook