Prevod podielov spoločnosti Allianz Asset Managment | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o prevode podielov spoločnosti Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že rozhodla o prevode podielu v dcérskej spoločnosti Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s. Dôvodom tohto kroku je sústredenie sa na hlavný predmet svojej činnosti - poskytovanie univerzálnych poisťovacích služieb. V súvislosti s týmto rozhodnutím v súčasnosti dochádza alebo v nasledujúcom období dôjde k zmenám vzťahujúcim sa k podielovým fondom, ktoré tvoria podkladové aktíva poistných zmlúv investičného životného poistenia. (Bližšie sú popísané v prílohe každej poistnej zmluvy.)

a) Prevod správy podielových fondov na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. a zmena depozitára podielových fondov:
Growth Opportunities o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Bond Dynamic o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Money Market o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Protected Equity 1 o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Protected Equity 2 o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
ktoré tvoria podkladové aktívum fondov investičného životného poistenia Allianz akciový dynamický fond, Allianz dlhopisový dynamický fond, Allianz strategie fond, Akciový dynamický fond, Dlhopisový dynamický fond a Strategie fond.

b) Zmena názvu podielových fondov uvedených v bode a. 

Zmeny sa uskutočnia po odsúhlasení Národnou bankou Slovenska. O všetkých zmenách Vás budeme informovať na tejto stránke a detailnejšie informácie nájdete aj na stránke www.iad.sk.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedených fondov, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s plánovanými zmenami nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.


14.12.2011 - Oznam o prevode správy podielových fondov

Oznam o prevode správy podielových fondov ALLIANZ ASSET MANAGEMENT na IAD INVESTMENTS


IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/Ba Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO 36 785 989, oznamujú: na základe rozhodnutí NBS č. ODT-12649-1/2011 č. ODT-12649-2/2011, č. ODT-12649-3/2011, č. ODT-12649-4/2011, č. ODT-12649-5/2011 zo dňa 12.12.2011, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 14.12.2011 predstavenstvá správcovských spoločností rozhodli o prevode správy podielových fondov: Money Market o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Bond Dynamic o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Growth Opportunities o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Protected Equity 1 o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Protected Equity 2 o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. zo správcovskej spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. a stanovili dátum prevodu správy na 14.12.2011. Aktuálne štatúty podielových fondov po prevode správy možno získať v sídle správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. a na internetovej stránke www.iad.sk. Prevodom správy nebudú dotknuté žiadne práva podielnikov a IAD Investments chce naďalej pokračovať v navrhnutých stratégiách preberaných fondov.

Allianz | Club