Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pozor na detské úrazy

 1. Najviac detských úrazov je v októbri, najmenej v januári
 2. 40 percent úrazov sa stane na ihrisku či turistike
 3. Najčastejšie úrazy sú zlomeniny a vyrazenia zubov


Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje zvýšený počet nahlásených detských úrazov v jesenných mesiacoch, po návrate detí do školských lavíc.

 

Viac úrazov cez školský rok

Prvé mesiace školy v počte nahlásených detských úrazov dominujú. Minulý rok bolo nahlásených takmer 1 000 detských úrazov v októbri, čo prevýšilo aj letné mesiace. Tie sú v počte zranení na druhom mieste. Zaujímavosťou je, že najmenej úrazov sa stane v zimných mesiacoch január a február.

Bez ohľadu na ročné obdobie, Allianz – SP eviduje najviac zranení u detí počas rekreačnej činnosti. Na ihrisku či turistike sa totiž stane až 40 percent z celkového počtu týchto poistných udalostí. Úrazy, ktoré sa stanú v škole, predstavujú 16 percent a približne 8 percent detských úrazov sa stane pri prechádzaní cez cestu či pri jazde na bicykli.Najčastejšie detské úrazy

Najbežnejšie úrazy u detí sú zlomeniny, vyrazenia zubov, úrazy hlavy a popáleniny. Najvyššie poistné plnenia však poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo končia trvalými následkami.

Počet úrazov má stúpajúcu tendenciu s narastajúcim vekom dieťaťa, 10-ročné deti sa teda zrania častejšie ako 3-ročné. Staršie deti už na rodičovské rady príliš nedajú, sú často bez dozoru a viac športujú.

Podľa štatistík sa častejšie zrania chlapci ako dievčatá, ktoré sú opatrnejšie a menej riskujú.

Dátum vydania: 25.08.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook