Povodne na Slovensku v roku 2010 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Povodne na Slovensku v roku 2010

 1. Škody na majetku v dôsledku prírodných katastrôf neustále rastú
 2. Minuloročné povodne spôsobili škody vo výške 700 miliónov eur, samotná Allianz – Slovenská poisťovňa zaregistrovala škody za vyše 39 miliónov eur
 3. Najzasiahnutejším krajom bol Prešovský kraj, v ktorom evidujeme škody za vyše 11 miliónov eur a 6985 poistných udalostí 
 4. Jedinou spoľahlivou ochranou pred následkami povodní je komerčné poistenie majetku

Klimatické zmeny a riziko prírodných katastrof

Masívne záplavy a povodne, hrôzostrašné zemetrasenia sprevádzané ničivými cunami alebo obrovské horúčavy vyvolávajúce požiare sú dnes už každoročnou realitou. Mnohí odborníci varujú, že stúpajúci počet prírodných katastrof je dôsledkom celosvetových klimatických zmien a neustáleho ekonomického rastu1. Len od roku 1970 narástla priemerná ročná výška vyplatených poistných udalostí zapríčinených prírodnými katastrofami až 8-násobne (zo sumy približne 5 miliárd dolárov v 70-tych rokoch na vyše 40 miliárd dolárov v roku 2010).

1 Allianz Risk Pulse, 2011

Rok 2010 bol celosvetovo z pohľadu prírodných katastrof veľmi tragickým. Až 300 000 ľudí sa stalo obeťou prírodných katastrof, pričom škody sa vyšplhali až do výšky 218 miliárd dolárov, z čoho poistených škôd bolo iba 40 miliárd dolárov . V Európe medzi najväčšie katastrofy patrili požiare v Rusku, ktoré si vyžiadali až 56 000 obetí, snehové búrky vo Francúzsku a severozápadnej Európe a, samozrejme, povodne, ktoré zasiahli strednú a východnú Európu.

Minuloročné povodne na Slovensku

Povodne, ktoré zasiahli strednú a východnú Európu v roku 2010, spôsobili škody v hodnote 2,6 miliardy eur a vyžiadali si 22 obetí . Jednou z najviac postihnutých krajín sa stalo aj Slovensko, kde povodne spôsobili škody vo výške až 700 miliónov eur. Poisťovne len na minuloročných povodniach vyplatili 80 až 100 miliónov eur, pričom samotná poisťovňa Allianz – SP registruje škody vo výške 39 miliónov eur a evidovala vyše 36 000 poistných udalostí v súvislosti so škodami po povodniach. Celkový počet škôd v dôsledku nepriazne počasia - tzv. kalamitných, kam počítame škody v dôsledku povodní, záplav, atmosferických zrážok, zosuvu pôdy a víchrice v minulom roku bol takmer 50 000.

2 Sigma, No 1/2011
3 Sigma, No 1/2011

Povodne a živelné katastrofy v jednotlivých krajoch

Minuloročné povodne a živelné katastrofy4 spôsobili najväčšie škody v Prešovskom kraji. Celkové škody v Prešovskom kraji dosiahli výšku 11 077 559 eur. Z hľadiska počtu poistných udalostí bol najpostihnutejším krajom Košický kraj. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje v Košickom kraji až 12 882 poistných udalostí.

4 Blesk, krupobitie, atmosférické zrážky, víchrica, zosuv pôdy atď.

Najpostihnutejším okresom z pohľadu výšky škôd bol okres Stará Ľubovňa, v ktorom sa výška škôd vyšplhala až k sume 3 521 225 eur. Nasledoval okres Košice - okolie   (3 519 939 eur) a okres Prievidza (3 271 400 eur). Najzasiahnutejším okresom z pohľadu počtu poistných udalostí bol okres Trebišov, v ktorom evidujeme až 6454 poistných udalostí. Nasleduje okres Nové Zámky (3582 PU) a okres Komárno (2662 PU).

Kto je zodpovedný za krytie škôd?

Krytie týchto obrovských škôd je na pleciach vlastníka majetku. Ten sa môže spoliehať buď na štátnu pomoc alebo sa komerčne poistiť. Pomoc od štátu však býva často nedostatočná a limitovaná veľkosťou verejných zdrojov. Dobrým príkladom je pomoc od Úradu vlády, ktorý ako kompenzáciu škôd po minuloročných povodniach, ktorých celkové škody dosiahli výšku 700 miliónov eur, vyplatil občanom niečo menej ako 3 milióny eur5.

Jedinou spoľahlivou ochranou pred následkami povodní sa tak stáva komerčné poistenie. Poisťovne na minuloročných povodniach vyplatili 80 až 100 miliónov eur, pričom samotná poisťovňa Allianz – SP registruje škody vo výške 39 miliónov eur. Nepoistené škody tak spravidla občanom nikto neuhradí a sú odkázaní na vlastné zdroje.

5 Úrad vlády SR

Ako sa správne poistiť?

 1. Allianz - Slovenská poisťovňa poisťuje domácnosť (hnuteľné veci) a nehnuteľnosti produktom Môj domov. Riziká sú rozdelené do modulov poistného krytia Basic, Štandard Optimal. Riziko povodeň je zahrnuté v module poistného krytia Štandard a Optimal.
 2. Allianz - SP poistí každú nehnuteľnosť, ktorá je v čase uzavretia poistnej zmluvy nepoškodená, v riadnom technickom stave. To znamená, že pri uzatváraní poistnej zmluvy momentálne neberie do úvahy tzv. povodňové mapy a výška poistného je pre všetky regióny rovnaká.
 3. Klientom odporúčame, aby si po každej podstatnej stavebnej úprave, ktorá zvýši hodnotu nehnuteľnosti, preverili výšku poistnej sumy v poistnej zmluve. Ak poistná suma poistenej nehnuteľnosti je nižšia ako jej reálna hodnota (náklady na výstavbu), majú možnosť poistnú sumu si navýšiť.
 4. V prípade škôd na majetku, Allianz – SP umožňuje likvidáciu poistnej udalosti aj bez prítomnosti likvidátora z poisťovne. Stačí, ak po nahlásení škodovej udalosti, klient zdokumentuje škody sám a dokumenty zašle poisťovni. Bez obhliadky bolo pri minuloročných povodniach vybavených viac ako 33 700 poistných udalostí, čo predstavuje takmer 80 percent škôd.
 5. Nová služba Allianz – Slovenskej poisťovne umožňuje cez internet sledovať celý priebeh likvidácie poistnej udalosti. Taktiež je možné potrebné dokumenty či fotografie vkladať priamo do systému poisťovne. Likvidácia poistných udalostí je tak absolútne transparentná a otvorená klientom.
 6. Allianz - SP každoročne, podľa vývoja cien stavebných prác a stavebných materiálov, navýši poistnú sumu tým klientom, ktorí si pri uzavretí poistenia nehnuteľnosti zároveň dojednali aj tzv. indexáciu poistnej sumy. Klienti, ktorí tak neurobili pri uzavretí poistnej zmluvy, majú možnosť požiadať o indexáciu poistnej sumy kedykoľvek počas trvania poistenia nehnuteľnosti.
 7. Je nutné si uvedomiť, že pokiaľ nie je na zmluve dojednaná tzv. indexácia poistnej sumy, ktorá kopíruje zmeny hodnôt nehnuteľností, je veľmi pravdepodobné, že sa nehnuteľnosť stane v priebehu poistenia podpoistenou a plnenie sa môže krátiť v zmysle podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Podpoistenie sa vyskytuje najmä u starších zmlúv, kedy bola poistná suma stanovená pred rokmi za iných spoločenských podmienok a so zmluvou sa nepracovalo.

Čo robiť po zistení škôd?

Zatopilo vás alebo sa vám stala iná pohroma? Nasledujúce rady a tipy vám pomôžu v neľahkej situácii:

 1. Najdôležitejšie je chrániť si vlastný život a životy najbližších!
 2. Následne sa snažte ochrániť ešte nepoškodený majetok a robte všetko preto, aby nedošlo k zväčšeniu už vzniknutej škody. Až následne zisťujte rozsah vzniknutej škody.
 3. Medzi prvé kroky po vzniku škody patrí nahlásenie škôd do poisťovne - najlepšie a najrýchlejšie - telefonicky (nie je obmedzené výpadkom prúdu, dostupnosťou internetu atď). Medzi ďalšie možnosti hlásenia patria internet, osobne na pobočke vypísaním oznámenia o vzniku škody, cez svojho sprostredkovateľa, v prípade škôd plošne veľkého rozsahu je možnosť hromadného hlásenia škodovej udalosti cez obecný úrad.
 4. Veľmi dôležitý krok s prihliadnutím na povinnosť preukázania vzniknutej škody poisťovateľovi a nutnosti odstraňovania vzniknutej škody (hygienické hľadisko) je nafotenie rozsahu poškodenia a celkového charakteru vzniknutej škody. Poškodené poistené predmety, ktoré nepodliehajú skaze, resp. nie sú z hygienického hľadiska problematické, je potrebné odložiť za účelom preukázania poškodenia. V prípade, že je nevyhnutné poškodené predmety urýchlene odstrániť, je veľmi prospešné pre ďalšie uplatnenie vzniknutej škody u poisťovateľa tieto predmety nafotiť.
 5. Pred príchodom pracovníka poisťovne sa snažte pospisovať si celkový rozsah poškodenia, aby sa pri obhliadke nezabudlo nejakú vzniknutú škodu zaznamenať.

Dátum vydania: 30.06.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook