Poistiť si môžete už aj záhradu! | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistiť si môžete už aj záhradu!

 1. Allianz – SP ponúka poistenie záhrad ako jedinečný produkt na slovenskom poistnom trhu
 2. Poistenie chráni záhradu pred prírodnými katastrofami
 3. Poistiť si je možné nielen úrodu, ale aj okrasné rastliny, ovocné stromy a kroviny či trávnik a skalku

Poistenie záhrad Vybudovať záhradu, ktorú obdivujú všetci susedia, stojí každého majiteľa nemalé finančné prostriedky, pričom čas a energia vynaložené na úpravu záhrady majú mnohokrát nevyčísliteľnú hodnotu. Predstavte si, koľko stromov máte v záhrade, koľko času ste strávili starostlivosťou o trávnik či aké úsilie vás stálo vypestovať bohatú úrodu. Poistenie záhrad od Allianz – SP síce nezabráni tomu, aby prírodná katastrofa nezničila vašu záhradu, ale finančné prostriedky určite pomôžu pri jej obnove.

 

Čo všetko poistenie kryje?

Poistenie záhrad od Allianz – SP je určené všetkým majiteľom a nájomcom záhrad na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa poistená záhrada nachádza pri rodinnom dome, chate či byte poisteného alebo v záhradkárskej oblasti.

S poistením záhrad je záhrada chránená pred:

 1. povodňami a záplavami,
 2. víchricou, krupobitím a úderom blesku,
 3. požiarom a výbuchom,
 4. zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,
 5. pádom predmetov,
 6. nárazom vozidla a pádom lietadla.

Poistenie sa vzťahuje aj na zničenie stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

V rámci poistenia záhrad si je možné poistiť:

 1. okrasné rastliny,
 2. ovocné a okrasné kroviny,
 3. ovocné a okrasné stromy,
 4. trávnik, skalky a kaskády,
 5. solitérne kamene a mulčovací materiál,
 6. úrodu úžitkových rastlín,
 7. úrodu ovocných krovín a stromov.

 

Chráňte svoj majetok

Poistenie záhrad je jedinečný produkt na slovenskom poistnom trhu, ktorý spolu s poistením budovy a domácnosti prispeje k lepšiemu zabezpečeniu vášho majetku. Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia, a to v rozmedzí od 5 do 50 eur za 1 m2 záhrady, resp. za 1 strom. Takže za záhradu s rozlohou 400 m2 zaplatíte ročne už od 10 eur. V porovnaní s hodnotou záhrady sa tak investovanie do poistenia určite vyplatí.

V prípade, ak máte záujem uzavrieť poistenie, navštívte niektoré z našich obchodných miest alebo kontaktujte svojho najbližšieho sprostredkovateľa poistenia. Na prípadné otázky vám radi odpovieme na bezplatnej Infolinke 0800 122 222.

Dátum vydania: 27.06.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook