Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.


Aké formy poistenia vám ponúkame?

  • individuálne zmluvy; pričom poistníkom je zamestnávateľ alebo zamestnanec
  • hromadná prihlášková zmluva; poistníkom je zamestnávateľ, ktorý poistených zamestnancov prihlasuje a odhlasuje podľa potreby
  • hromadná paušálna zmluva; poistení sú všetci zamestnanci

Čo je poistené?

V základnom krytí je poistená všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, počas trvania pracovného vzťahu, ak takáto zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu, upravujúceho pracovný vzťah.

Poistenie si môžete rozšíriť formou pripoistenia o:

  • rozšírenú územnú platnosť mimo Európy
  • škodu na zverenom motorovom vozidle spôsobenú vedením tohto vozidla
  • škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou
  • škody spôsobené na dopravovaných veciach

Poistenie zodpovednosti za škodu môžete pre zamestnancov uzatvoriť aj priamo prostredníctvom internetu.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi

Archív

Allianz | Club