Zodpovednosť | Allianz - Slovenská poisťovňa
Zodpovednosť

Zodpovednosť

Najznámejším poistením zodpovednosti je poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Okrem neho sme pre vás pripravili ale aj poistenie zodpovenosti z domácnosti a poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vám poskytne poistnú ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

viac
Allianz | Club