Poistenie skla a vybraných rizík | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie skla a vybraných rizík

Poistenie skla a vybraných rizík

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Základným poistením je poistenie pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo zničenia zasklenia vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou, poistenie pre prípad náhodnej živelnej udalosti a poistenie pre prípad stretu alebo zrážky so zvieraťom.

K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové poistenia podľa vášho výberu.


Doplnkové poistenia

Poistenie pre prípad odcudzenia

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Poistné podmienky

Poistná doba

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok.

Územná platnosť

Poistenie sa štandardne vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej a Českej republiky. Zároveň vám ponúkame možnosť rozšírenia platnosti poistenia aj pre iné územia, a to nielen na celé obdobie trvania poistenia, ale aj na obdobie kratšie (jeden, dva alebo tri mesiace).

Spoluúčasť

Máte možnosť vybrať si z viacerých spoluúčastí. Všeobecne platí, čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. Pri jednotlivých druhoch poistenia máte možnosť zvoliť si nasledovné spoluúčasti:

Spoluúčasť
5%, minimálne 66,39 EUR
5%, minimálne 165,97 EUR
10%, minimálne 331,94 EUR
20%, minimálne 663,88 EUR
30%, minimálne 995,82 EUR

Poistné

Výška poistného závisí na značke a type vozidla, jeho cene, rozsahu vami zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti, ktorú si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Doplňujúce informácie a dokumenty k havarijnému poisteniu

Súvisiace odkazy

Informácie o našej asistenčnej službe
Kontakty na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club