Poistenie pre zamestnancov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie pre zamestnancov

Poistenie pre zamestnancov

Tieto poistné produkty sú určené pre moderné spoločnosti, ktoré s vhodne zvoleným sociálnym programom motivujú pri prijímaní nových zamestnancov, podporujú dlhoročné zamestnanecké pomery, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a motivujú ich ku dlhodobo uspokojivým výsledkom.

Ak vysielate zamestnancov na služobné cesty do zahraničia, v zmysle zákona o cestovných náhradách máte povinnosť uzavrieť pre nich poistenie liečebných nákladov, prípadne ďalšie pripoistenia.

viac

Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

viac

Produkt je určený pre firemných klientov, ktorí toto poistenie uzatvárajú pre svojich zamestnancov a spravidla je súčasťou sociálneho programu firmy. Životné poistenie pomôže zabezpečiť zamestnancov a ich rodiny pri výkone ich povolania alebo v prípade neočakávanej choroby či úrazu. Balík vybraných poistení sa stáva súčasťou zamestnaneckých výhod poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom.

viac

Zamestnávateľom ponúkame prostredníctvom zamestnaneckých poistných programov možnosť ako zabezpečiť najbližších príbuzných svojich zamestnancov v prípade ich úmrtia. Formou jednej skupinovej zmluvy poistíme pracovníkov na riziko smrti a garantujeme výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného.

viac

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka poistenie úrazových rizík zamestnancov a členov záujmových združení jednou skupinovou poistnou zmluvou.

viac
Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finačne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.
viac

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finančne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.

viac

Zamestnanecké poistné programy od Allianz – Slovenskej poisťovne umožňujú zamestnávateľom uzatvoriť jednou skupinovou zmluvou poistenie straty zárobku počas pracovnej neschopnosti svojich zamestnancov.

Každý zamestnanec prichádza počas pracovnej neschopnosti o časť svojho príjmu. Čím má zamestnanec príjem vyšší, tým má počas pracovnej neschopnosti aj vyššiu stratu na zárobku. Ide hlavne o prípady, keď má zamestnanec hrubý mesačný príjem vyšší ako maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok, ktoré sú limitované.

viac
Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka na mieru šité riešenie životného poistenia zamestnancov. Zamestnávateľ si s poisťovňou zmluvne dohodne formu spoluprácu pri realizovaní podnikového životného poistenia, podmienky pre individuálne poistné zmluvy zamestnancov, spôsob poskytovania príspevkov na poistenie, formu úhrady poistného a tiež benefity pre zamestnávateľa a zamestnanca.
viac

Allianz – Slovenská poisťovňa vám ponúka možnosť riešenia zamestnaneckých benefitov aj v prípade, že ste súčasťou nadnárodnej spoločnosti.

viac
Allianz | Club