Poistenie pre školy | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie pre školy

Poistenie pre školy

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka pre zriaďovateľov škôl komplexné poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu žiakov a zamestnancov školy. Poistenie je možné uzavrieť pre každý typ školy, vrátane detských jaslí, materských škôl a škôl so špeciálnym zameraním. Obe poistenia sa dojednávajú ako skupinové; jednou poistnou zmluvou je možné poistiť  žiakov, študentov a zamestnancov pre prípad krádeže ich vecí a druhou, samostatnou, poistnou zmluvou je možné túto skupinu poistiť pre prípad úrazu.

Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Poistenie sa vzťahuje na vybrané veci v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre prípad krádeže vecí žiakov a dojednáva sa so spoluúčasťou v rozmedzí od 3,00 do 10,00 EUR.

Poistenie kryje riziko odcudzenia poistenej veci krádežou, alebo lúpežou, ako aj jej zničenie pri pokuse o krádež alebo lúpež.

Miestom poistenia je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov.

Skupinové úrazové poistenie pre školy

Podľa zvolenej verzie poistného krytia sa poistenie môže vzťahovať na:

 

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
  • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia dlhšej ako 9 dní s plnením od prvého dňa liečenia.

Poistenie sa vzťahuje na školskú, mimoškolskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť, ak je táto činnosť plnením úloh školy. Poistenie sa vzťahuje aj na činnosti pri praktickom vyučovaní, exkurziách, školských výletoch, športových pobytových výcvikoch (lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik) , na pobyty v škole v prírode, ako aj pri kultúrnych alebo iných súťažiach, vystúpeniach a ostatných akciách organizovaných školou nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Poistenie kryje aj aktivity organizované školským zariadením počas školských prázdnin.

Obe poistenia sa dojednávajú na dobu určitú s platnosťou do 15. 10. najbližšie nasledujúceho školského roka po dni uzavretia poistnej zmluvy.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty

Archív

Allianz | Club