Poistenie ekonomicko-právnych profesií | Allianz - Slovenská poisťovňa
Profesie

Profesie

Komplexný produkt, ktorý ochráni vaše podnikanie pre rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu pri výkone ekonomicko - právnej profesie.


 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

Poistenie slúži odborníkom pôsobiacich v ekonomicko - právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Pre koho je poistenie určené?

 • advokátom
 • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom
 • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom
 • patentovým zástupcom
 • ostatným príbuzným profesiám

Pre predstaviteľov uvedených profesií je toto poistenie určené ako povinné zmluvné poistenie s výnimkou výkonu povolania účtovníkov.

Čo je poistením kryté?

 • čisté finančné škody, ktoré vzniknú poškodenému a nie sú následkom škody na veci alebo na zdraví
 • náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie majetku

Čo všetko vám poistíme?

Poistením majetku máte možnosť poistiť si vašu budovu, halu alebo stavbu vrátane všetkých jej stavebných súčastí. Tento druh poistenia je pre vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy, alebo vás nájomná zmluva zaväzuje prenajatú nehnuteľnosť poistiť. Všetky vaše výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov vám poistíme v rámci poistenia hnuteľných vecí. V tomto druhu poistenia si môžete poistiť aj veci vašich zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke, ako aj cudzie veci, ktoré používate pri vašom podnikaní, napríklad veci prenajaté, veci na lízing alebo veci prevzaté do opravy.

Aké základné riziká poistenie kryje?

 • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie
 • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
 • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov
 • rozbitie skla

Poskytujeme širokú škálu pripoistení v cene základného poistenia.

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

Poistenie je určené na pokrytie finančných strát vo vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prevádzky. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné v prevádzke podnikať a vytvárať zisk. Avšak napriek tomu je nutné uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

Čo je poistené?

 • ušlý zisk – t. j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb, ktorý by ste boli dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nebolo došlo
 • fixné náklady – ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov)

Základnou podmienkou na poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie za vecnú škodu z poistenia majetku. Práve preto je tento druh poistenia možné uzatvoriť iba spolu s poistením budov alebo hnuteľných vecí. 

Poistenie strojov a elektroniky

Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, ktoré ohrozujú vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre takéto prípady slúži  poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím. Ak dôjde k zlyhaniu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, poistenie len proti živelným rizikám vám tieto škody nepokryje, na rozdiel od poistenia technických rizík.

Predmetom poistenia je:

 • stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia
 • elektronické zariadenia a prístroje

Poistenie nákladu

Pre koho je toto poistenie určené?

Ak si bežne prepravujete svoj vlastný tovar, zásoby, hotové výrobky alebo iný majetok na vlastných cestných vozidlách, tak práve vám ponúkame poistenie nákladu.

Čo je poistením kryté?

Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži. Poistenie začína až po nakládke tovaru na cestné vozidlo a končí v okamihu, keď sa začne z vozidla vykladať. Poistnú sumu si stanovíte na každé vozidlo zvlášť, pričom poistné plnenie poskytneme až do dvojnásobku poistnej sumy počas poistného obdobia. Poistenie si môžete uzatvoriť pre celé územie Európskej únie.

 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná.

Aké škody môžete spôsobiť?

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Poistenie krytie škody spôsobené poškodenému:

 • poistenou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
 • vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou
 • na prenajatej nehnuteľnosti
 • za veci vnesené

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí. Za spôsobené škody zodpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom a distribútorom (pokiaľ výrobcu alebo dovozcu tovaru nemožno zistiť).

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody majetkového poistenia a poistenia technických rizík, pretože sa uzatvára na princípe „all risks“, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

Čo je poistené?

 • budované dielo, či už ide o výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické zdroje, garáže a iné)
 • existujúce stavby alebo konštrukcie vo vlastníctve a pod kontrolou poisteného, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré poskytuje poistné krytie pri škodách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavebných prác a ich zmien
 • pri prípravných prácach k realizácii stavby
 • pri remeselných stavebných činnostiach

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR.

Poistené sú náklady na:

 • Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.
 • Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.
 • Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu profesií

Allianz | Club