Poistenie ekonomicko-právnych profesií | Allianz - Slovenská poisťovňa
Profesie

Profesie

Komplexný produkt, ktorý ochráni vaše podnikanie pre rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu pri výkone ekonomicko - právnej profesie.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

Poistenie slúži odborníkom pôsobiacich v ekonomicko-právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Poistenie je určené:

 • advokátom
 • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom
 • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom
 • patentovým zástupcom
 • sprostredkovateľom investičných služieb
 • ostatným príbuzným profesiám

Pre predstaviteľov uvedených profesií je toto poistenie určené ako povinné zmluvné poistenie s výnimkou výkonu povolania účtovníkov.

Poistením je kryté:

 • čisté finančné škody
 • náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie majetku

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy a všetkých jej súčastí vo vašom vlastníctve alebo správe, a tiež v prenájme ak ste na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy. Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke.

Poistenie kryje tieto základné riziká:

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • škody spôsobené vodou z ovodovodného zariadenia
 • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • prírodné katastrofy

Poistenie je možné rizšíriť formou pripoistenia aj o krytie:

 • nákladov na vypratanie miesta po poistnej udalosti
 • nákladov na firemné štíty, reklamné tabule, antény a ďalšie predmety umiestnené zvonka budov
 • nákladov na odstránenie škôd na stavebných súčastiach
 • nákladov na demontáž a opätovnú inštaláciu nepoškodených vecí vzniknutých v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
 • nákladov na obnovu nosičov vrátane dát a záznamov na nich uložených
 • cenností v trezore
 • umeleckých predmetov a výstavných modelov
 • výmenu zámkov vonkajších dverí ak prišlo ku strate kĺúčov v dôsledku krádeže alebo lúpeže

Odporúčame poistenie majetku na poistnú sumu zodpovedajúcu novej hodnote, ktorá vám umožní obnoviť poškodené predmety poistenia bez dodatočných výdavkov.

Poistenie pre prípad majetkového a strojného prerušenia prevádzky

Poistenie je určené pre krytie finančných strát vo vašej prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nemôžete vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Avšak napriek tomu ste zmluvne zaviazaný uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu. 

Poistene je:

 • ušlý zisk – zisk z predaja tovaru, zásob a poskytovaných služieb, ktorý by ste dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzkyfixné náklady – ktoré vynakladáte aj počas prerušenia prevádzky
 • fixné náklady – ktoré vynakladáte aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov)

Tento druh poistenia možné dojednať iba spolu s poistením budov alebo hnuteľných vecí.

Rovnako poistenie strojného prerušenia je možné dojednať iba spolu s poistením strojov a elektroniky.

Poistenie strojov a elektroniky

Poistením hnuteľného majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám. K poškodeniu strojov však môže dôjsť aj ďalšími vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre tieto prípady poškodenia slúži poistenie technických rizík, ktoré sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary a tiež poškodenie skratom alebo prepätím.

Predmetom poistenia je:

 • kancelárska technika a elektronika
 • výpočtová technika
 • technické vybavenie budov

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a podobne.

Poistenie je určené:

Pre všetkých vás, ktorí si bežne prepravujete svoj vlastný tovar, zásoby, hotové výrobky alebo iný majetok na vlastných cestných vozidlách.

Poistenie kryje:

Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži.

Poistenie začína až po nakládke tovaru na cestné vozidlo a končí pred jeho vyložením. Poistený si stanovuje poistnú sumu sám na každé vozidlo zvlášť, pričom poistné plnenie poskytneme až do dvojnásobku poistnej sumy počas poistného obdobia. Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Slovenskej republiky alebo pre územie Európy.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám vyplýva zo zákona. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje podnikateľovi náklady na nároky tretích osôb, za ktoré je právne zodpovedný. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu  bez ohľadu na zavinenie.

Škody ktoré môžete spôsobiť

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Poistenie krytie škody spôsobené poškodenému:

 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku  alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní

Pripoistit k základnému krytiu je možné

 • regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťoví za pracovný úraz a / alebo chorobu z povolania
 • škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach
 • rozšírenie územnej platnosti mimo SR

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp.vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.

Za spôsobené škody odpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom a distribútorom.

Dvojnásobný limit poistného plnenia

Plnenie zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli  v priebehu jedného poistného obdobia  vám môže byť poskytnuté až do výšky dvojnásobného limitu dohodnutého v poistnej zmluve.

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov>

Poistené je:

 • budované dielo , či už sa jedná o výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické zdroje, garáže a iné)
 • existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Pripoistiť si môžete:

 • krytie chýb projektu, materiálu a práce
 • vypratávacie náklady vrátane nákladov na demoláciu, vypratanie a odvoz sutín
 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a expresné príplatky
 • cestovné náklady technikov a expertov v prípade vzniku poistnej udalosti
 • skúšobnú prevádzku a záručnú dobu

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré poskytuje poistné krytie pri škodách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavebných prác a ich zmien
 • pri prípravných prácach k realizácii stavby
 • pri remeselných stavebných činnostiach

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR.

Poistené sú náklady na:

 • Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.
 • Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.
 • Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu profesií

Allianz | Club