Poistenie plavidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie malých plavidiel používaných na rekreačné účely

Poistenie malých plavidiel používaných na rekreačné účely

Pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď. sme pripravili poistenie, ktoré kryje škody súviasiace tak s haváriou plavidla, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto plavidlom.

Výhody poistenia:

 • poistnú ochranu vám poskytneme počas celého roka alebo počas prevádzky plavidla
 • vystavíme vám Modrú kartu ako doklad spoľahlivosti a kvality medzinárodne rešpektovaného poistenia Allianz
 • poistné plnenie za lodnú skrutku poškodenú poistnou udalosťou nie je u nás podmienené inou škodou na plavidle
 • disponujeme širokou sieťou pobočiek a obchodných zástupcov
 • v prípade potreby poskytneme pomoc prostredníctvom siete dcérskych spoločností Allianz vo svete

 

Havarijné poistenie

 

Havarijné poistenie malých plavidiel sa vzťahuje na malé plavidlá určené na nekomerčné rekreačné využitie s dĺžkou do 24 metrov, na palube ktorých sa nachádza najviac 12 osôb - motorové člny, jachty, plachetnice a gumené člny s motorom, ktoré sú registrované pod slovenskou vlajkou a nie sú staršie ako 10 rokov.

Poistná ochrana je štandardne poskytovaná počas celého roka, je však možné dojednať aj polročné alebo štvrťročné poistné obdobie.

Škody kryté poistením

 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar
 • poistením je krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie dojednané
 • poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované

Územná platnosť poistenia

Môžete si vybrať z viacerých ponúkaných územných platností poistenia.

Poistné

Výška poistného závisí od typu plavidla, od jeho poistnej sumy, zvolenej spoluúčasti a územnej platnosti. Poistné sa platí štvrťročne, polročne alebo ročne.

Pri bezškodovom priebehu poskytujeme v havarijnom poistení malých plavidiel bonus až do výšky 15 % z ročného poistného.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na plavidlá určené na nekomerčné rekreačné využitie s dĺžkou 24 metrov, na palube ktorých sa nachádza najviac 12 osôb - motorové člny, jachty, plachetnice, gumené člny s motorom, vodné skútre a obývacie člny (hausbóty). Povinnosť uzavrieť toto poistenie vyplýva zo zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v platnom znení.

Škody kryté poistením

 • poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (na škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk
 • výšku krytia si môžete zvoliť v sume 500 000 alebo 1 000 000 EUR
 • poistná ochrana je štandardne poskytovaná počas celého roka, je však možné dojednať aj polročné alebo štvrťročné poistné obdobie
 • ako potvrdenie o poistení vydáme klientovi tzv. Modrú kartu (Blue Card) v slovenskom, anglickom, talianskom a chorvátskom jazyku.

Územná platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.

Poistné

Výška poistného závisí od typu plavidla a zvolenej výšky poistného krytia. 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu plavidiel

Archív dokumentov k poisteniu plavidiel

Allianz | Club