Poistenie plavidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie malých plavidiel používaných na rekreačné účely

Poistenie malých plavidiel používaných na rekreačné účely

Pre majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď. sme pripravili poistenie, ktoré poskytuje poistnú ochranu v prípade škody, ktorá súvisí s haváriou plavidla, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto plavidlom.

Výhody poistenia:

 • poistnú ochranu vám poskytneme počas celého roka alebo počas prevádzky plavidla
 • vystavíme vám potvrdenie o poistení, tzv. Modrú kartu 
 • poistné plnenie za lodnú skrutku poškodenú poistnou udalosťou nie je u nás podmienené inou škodou na plavidle
 • disponujeme širokou sieťou pobočiek a obchodných zástupcov
 • v prípade potreby poskytneme pomoc prostredníctvom siete dcérskych spoločností Allianz vo svete

 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie malých plavidiel sa vzťahuje na malé plavidlá určené na nekomerčné rekreačné využitie, s dĺžkou do 24 metrov, na palube ktorých sa nachádza maximálne 12 osôb - motorové člny, jachty, plachetnice a gumené člny s motorom, ktoré sú registrované pod slovenskou vlajkou a nie sú staršie ako 10 rokov.

Poistná ochrana je poskytovaná počas celého roka, je však možné uzavrieť aj polročné, resp. štvrťročné poistné obdobie.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu pred škodami

 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar
 • poistná ochrana sa vzťahuje aj na pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, príves na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie uzatvorené
 • poistná ochrana sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované

Územná platnosť poistenia

Môžete si vybrať z rôznych ponúkaných územných platností poistenia.

Poistné

Výška poistného závisí od typu plavidla, od jeho poistnej sumy, zvolenej spoluúčasti a územnej platnosti. Poistné sa platí štvrťročne, polročne alebo ročne.

Pri bezškodovom priebehu poskytujeme v havarijnom poistení malých plavidiel bonus až do výšky 15 % z ročného poistného.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom

Poistenie sa vzťahuje na plavidlá určené na nekomerčné rekreačné využitie s dĺžkou 24 metrov, na palube ktorých sa nachádza maximálne 12 osôb - motorové člny, jachty, plachetnice, gumené člny s motorom, vodné skútre a obývacie člny (hausbóty). Povinnosť uzatvoriť toto poistenie vyplýva zo zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v platnom znení.

Poskytuje poistnú ochranu pred škodami

 • poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk
 • výšku poistného si môžete zvoliť v sume 500 000 alebo 1 000 000 EUR
 • poistná ochrana je poskytovaná počas celého roka, je však možné uzatvoriť aj polročné, resp. štvrťročné poistné obdobie
 • ako potvrdenie o poistení vydáme klientovi tzv. Modrú kartu (Blue Card) v slovenskom, anglickom, talianskom a chorvátskom jazyku

Územná platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.

Poistné

Výška poistného závisí od typu plavidla a zvolenej výšky poistného krytia. 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu plavidiel

Archív dokumentov k poisteniu plavidiel

Allianz | Club