Poistenie bytových domov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Bytové domy

Bytové domy

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý kombinuje poistenie majetku a poistenie zodpovednosti.


 

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome alebo z vlastníctva bytového domu

Poistenie je určené všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo vlastníkom bytového domu. Ochráni vás pred nárokmi uplatnenými inými osobami voči vám v prípade vzniku škodovej udalosti.

Čo je možné poistiť v zodpovednosti za škodu?

 • zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru

 • vzájomnú (tzv. krížovú) zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov navzájom

Vlastníci bytov a nebytových priestorov zodpovedajú za škodu vyplývajúcu:

z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru:
- voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
- voči iným osobám

Kryjeme aj škodu spôsobenú vykonávaním stavebných prác v byte alebo nebytovom priestore, ktoré vykonával samotný vlastník.

Poistenie majetku

Toto poistenie vám poskytne poistnú ochranu pre váš bytový dom, vrátane všetkých  bytových a nebytových priestorov patriacich k bytovému domu a všetkých  stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Poistenie  zahŕňa aj vedľajšie budovy, stavby a príslušenstvo, ktoré sú automaticky  poistené do výšky 1% z poistnej sumy bytového domu, ak sa nerozhodnete pre inú sumu.

Aké riziká poistenie kryje?

 • skupina rizík „požiar“ – požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

 • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

 • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

 • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie

 • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

 • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

 • rozbitie skla

 

Poskytujeme širokú škálu pripoistení v cene základného poistenia.

Poistenie strojov a elektroniky

Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, ktoré ohrozujú vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre takéto prípady slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím. Ak dôjde k zlyhaniu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, poistenie len proti živelným rizikám vám tieto škody nepokryje, na rozdiel od poistenia technických rizík.

Čo je predmetom poistenia?
Poistíme vám súbor strojov a elektroniky, ktorý tvorí súčasť vášho bytového domu. Príkladom takýchto zariadení sú výťahy, kotolne, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronické vrátniky, kamerový systém a podobne.

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa uzatvára na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

Čo je poistené?

 • budované dielo , či už sa jedná o výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické zdroje, garáže a iné)
 • existujúce stavby alebo konštrukcie vo vlastníctve a pod kontrolou poisteného, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, pri škodách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavieb a ich zmien
 • pri prípravných prácach k realizácii stavby
 • pri remeselných stavebných činnostiach

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Čo je enviromentálna škoda?

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:

 • vode
 • pôde
 • chránených druhoch a biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu

Čo je poistené?

1. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom environmentálna škoda je definovaná v poistných podmienkach oveľa širšie, ako stanovuje zákon.
 2. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo) na Slovensku, ďalej na ovzdušie, vodu a pôdu.
 3. Poistené sú náklady na:
– preventívne opatrenia
– nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov
– technické náklady
 4. Súčasťou tohto poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu bytových domov

Allianz | Club