Poistenie bytových domov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Bytové domy

Bytové domy

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu.


 

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva priestoru v bytovom dome

Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto poistenie ochráni pred nárokmi uplatnenými inými osobami voči vám v prípade vzniku škodovej udalosti.

Poistenie je určené všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

V zodpovednosti za škodu si môžete poistiť:

 • zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru
 • vzájomná zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov

Vlastníci bytov a nebytových priestorov zodpovedajú za škodu vyplývajúcu:

 • z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru:
  - voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
  - voči iným osobám
 • zo škody v súvislosti so svoj pomocným vykonávaním drobných stavebných prác vlastníka bytu a nebytového priestoru:
  - voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov
  - voči iným osobám

Poistenie majetku

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby vrátene všetkých stavebných súčastí uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe.

Základné krytie poistenia:

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázovú vlnu, pád stromov a stožiarov, rozbitie skla

Poistenie je možné rizšíriť o krytie:

 • nákladov na vypratanie miesta po poistnej udalosti
 • nákladov na firemné štíty, reklamné tabule, antény a ďalšie predmety umiestnené zvonka budov
 • nákladov na odstránenie škôd na stavebných súčastiach
 • nákladov na demontáž a opätovnú inštaláciu nepoškodených vecí vzniknutých v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
 • nákladov na obnovu nosičov vrátane dát a záznamov na nich uložených
 • cenností v trezore
 • umeleckých predmetov a výstavných modelov
 • výmenu zámkov vonkajších dverí v dôsledku krádeže alebo lúpeže

Odporúčame poistenie majetku na poistnú sumu zodpovedajúcu novej hodnote, ktorá Vám umožní obnoviť poškodené predmety poistenia bez ohľadu stavu ich opotrebenia a dovolí vám tak zrealizovať opravu poškodených predmetov bez dodatočných nákladov.

Poistenie strojov a elektroniky

Technické riziká ako konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada často ohrozujú strojné zariadenia, kedy dochádza k poškodeniu strojov.Poškodenie stroja často nastáva chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre tieto prípady poškodenia slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vod, pretlakom pary, a tiež poškodenie skratom alebo prepätím.

Predmetom poistenia je:

 • osobné a nákladné výťahy
 • elektronické vstupné a garážové brány
 • domové zvončeky
 • elektronické vrátniky vrátane kamerového systému
 • spoločná kotolňa
 • spoločná práčovňa
 • spoločné antény a satelity
 • iné predmety

Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu, v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a opätovnú montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné popletky a iné.

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa,
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

Poistené je:

 • budované dielo , či už sa jedná o výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál.
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska
 • existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonáva stavba, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Pripoistiť si môžete:

 • krytie chýb projektu, materiálu a práce
 • vypratávacie náklady vrátane nákladov na demoláciu, vypratanie a odvoz sutín
 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a expresné príplatky
 • cestovné náklady technikov a expertov v prípade vzniku poistnej udalosti
 • skúšobnú prevádzku a záručnú dobu

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, pri škodách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavebných prác a ich zmien
 • prípravných prácach k realizácii stavby
 • remeselných stavebných činností

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR.

Poistené sú náklady na:

 • Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.
 • Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.
 • Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu bytových domov

Allianz | Club