Poistenie autosalónov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Autosalóny

Autosalóny

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku a vozidiel v autosalóne alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.


 

Poistenie vozidiel v autosalóne

 

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie určené pre autorizovaných predajcov nových motorových vozidiel.

Predmetom poistenia je:

 • nové vozidlá – nové nepoškodené vozidlá evidované v majetku autosalónu
 • cudzie vozidlá – cudzie vozidlá prevzaté do servisu
 • vozidlá v oprave
 • ojazdené vozidlá
 • vozidlá so zvláštnym EČV - vozidlá s trvalo manipulačnou značkou

Poistenie kryje tieto riziká:

 • náraz alebo stret
 • požiar, víchrica, živelné udalosti
 • krádež, lúpež, vandalizmus

Poistenie vozidiel v autosalóne sa rozširuje o krytie škôd vzniknutých počas prevádzkových hodín pri predvádzaní vozidiel samotnými zákazníkmi. Základným predpokladom plnenia je, že vozidlá sú pod nepretržitým dohľadom.

Poistenie majetku

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, tiež ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy.

Poistenie kryje tieto základné riziká:

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
 • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov,
  rozbitie skla

Poistenie je možné rizšíriť formou pripoistenia aj o krytie:

 • nákladov na vypratanie miesta po poistnej udalosti
 • nákladov na  predmety umiestnené zvonka budov
 • nákladov na odstránenie škôd na stavebných súčastiach
 • nákladov na demontáž a opätovnú inštaláciu nepoškodených vecí vzniknutých v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
 • nákladov na obnovu nosičov vrátane dát a záznamov na nich uložených
 • cenností v trezore
 • umeleckých predmetov a výstavných modelov
 • výmenu zámkov vonkajších dverí v dôsledku krádeže alebo lúpeže

Poistenie pre prípad majetkového a strojného prerušenia prevádzky

Poistenie je určené pre krytie finančných strát vo vašej prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nemôžete vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Avšak napriek tomu ste zmluvne zaviazaný uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

Poistené je:

 • ušlý zisk – zisk z predaja tovaru, zásob a poskytovaných služieb, ktorý by ste dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k nemu nebolo došlo
 • fixné náklady – ktoré vynakladáte aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie,nájomné, mzdy zamestnancov)

 

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie za vecnú škodu z poistenia majetku. Práve preto je tento druh poistenia možné dojednať iba spolu s poistením budov alebo hnuteľných vecí.

Rovnaká podmienka platí pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia strojného prerušenia prevádzky, preto je tento druh poistenia poistenia možné dojednať iba spolu s poistením strojov a elektroniky.

 

Poistenie strojov a elektroniky

Poistením hnuteľného majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám. K poškodeniu strojov však môže dôjsť aj ďalšími vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre tieto prípady poškodenia slúži poistenie technických rizík, ktoré sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, a tiež poškodenie skratom alebo prepätím.

Predmetom poistenia je:

 • stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia
 • elektrotechnické a elektronické zariadenia a prístroje

Poistné krytie je možné rozšíriť o:

 • cestnú premávku pre pojazdné stroje
 • rozšírenie územnej platnosti

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a podobne.

Poistenie je určené:

Pre všetkých vás, ktorí si bežne prepravujete svoj vlastný tovar, zásoby, hotové výrobky alebo iný majetok na vlastných cestných vozidlách.

Poistenie kryje:

Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži.

Poistenie začína až po nakládke tovaru na cestné vozidlo a končí pred jeho vyložením. Poistený si stanovuje poistnú sumu sám na každé vozidlo zvlášť, pričom poistné plnenie poskytneme až do dvojnásobku poistnej sumy počas poistného obdobia. Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Slovenskej republiky alebo pre územie Európy.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám vyplýva zo zákona. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje podnikateľovi náklady na nároky tretích osôb, za ktoré je právne zodpovedný. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

Škody, ktoré môžete spôsobiť:

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Poistenie krytie škody spôsobené poškodenému:

 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní

Pripoistiť k základnému krytiu je možné:

 • regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťoví za pracovný úraz a / alebo chorobu z povolania
 • škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach
 • rozšírenie územnej platnosti mimo SR

Dvojnásobný limit poistného plnenia

Plnenie zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia vám môže byť poskytnuté až do výšky dvojnásobného limitu dohodnutého v poistnej zmluve.

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

Poistené je:

 • budované dielo , či už sa jedná o výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál.
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické zdroje, garáže a iné)
 • existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonáva stavba, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Pripoistiť si môžete:

 • krytie chýb projektu, materiálu a práce
 • vypratávacie náklady vrátane nákladov na demoláciu, vypratanie a odvoz sutín
 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a expresné príplatky
 • cestovné náklady technikov a expertov v prípade vzniku poistnej udalosti
 • skúšobnú prevádzku a záručnú dobu

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré poskytuje poistné krytie pri škôdách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavebných prác a ich zmien
 • prípravných prácach k realizácii stavby
 • remeselných stavebných činností

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR.

Poistené sú náklady na:

 • Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.
 • Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.
 • Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu autosalónov

Allianz | Club