Podnikatelia sa najviac boja prerušenia prevádzky | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podnikatelia sa najviac boja prerušenia prevádzky

 1. Straty spôsobené prerušením prevádzky tvorili v roku 2013 približne 50 až 70 percent zo všetkých poistených škôd na majetku spoločností
 2. Prírodné katastrofy len za minulý rok spôsobili globálne škody vo výške 38 miliárd dolárov
 3. Podľa expertov Allianz – SP sú najväčšími podnikateľskými rizikami na Slovensku najmä silný konkurenčný boj, stagnácia trhu a požiar či explózia

 

Prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca, prírodné katastrofy a požiar či explózia sú najväčšie podnikateľské riziká v centre pozornosti globálnych spoločností na začiatku roka 2014. Tieto zistenia sú výsledkom každoročne vydávanej štúdie nazvanej „Allianz Risk Barometer“, ktorá je založená na odpovediach viac ako 400 expertov na podnikateľské riziká z 33 krajín.

 

Najväčšie škody po prírodných katastrofách

Straty spôsobené prerušením prevádzky alebo zlyhaním dodávateľského reťazca tvorili v roku 2013 približne 50 až 70 percent zo všetkých poistených škôd na majetku, pričom poisťovne vyplatili na takýchto škodách až 26 miliárd dolárov. Prerušenie prevádzky je tak podľa expertov najväčším globálnym rizikom pre veľké či stredné firmy.

Keďže dodávateľské reťazce sa v dnešnom globálnom svete stávajú čoraz viac komplexnými, každé prerušenie, spôsobené napríklad prírodnou katastrofou, výpadkom IT služieb, problémami s dopravou alebo krachom dodávateľa, môže viesť k efektu snehovej gule,“ hovorí Axel Theis, výkonný riaditeľ AGCS.

Z pohľadu vyplatených poistných plnení je však pre poisťovne nákladnejším druhé najvyššie hodnotené riziko, prírodné katastrofy. Tie len za minulý rok 2013 spôsobili globálne škody vo výške 38 miliárd dolárov. Rok predtým, v roku 2012, vyplatili poisťovne na škody po prírodných katastrofách dokonca 75 miliárd dolárov.

 

Podnikateľské riziká na Slovensku

V porovnaní s globálnym vnímaním rizík je situácia na Slovensku odlišná. Podľa expertov Allianz – Slovenskej poisťovne sú najväčšími podnikateľskými rizikami na Slovensku najmä silný konkurenčný boj, stagnácia trhu a požiar či explózia. „Minulý rok sme registrovali poistnú udalosť v dôsledku výbuchu taviacej hmoty v peci chemickej spoločnosti, pričom následný požiar poškodil technológie a budovy. Pri hasení hasiacou hmotou a vodou došlo navyše k poškodeniu ďalších zariadení vodou, zadymením a pádom obhorených častí strechy,“ hovorí Branislav Martinka, riaditeľ odboru firemných klientov v Allianz – SP.

Najmä požiar alebo výbuch sú však spojené aj s následnými rizikami, a to najmä s rizikom nutnosti prerušenia prevádzky spoločnosti. „K jednej z najväčších poistných udalostí v roku 2013 došlo vo veľkej spoločnosti, kde poškodenie technológie viedlo k odstaveniu výroby. Výška majetkovej škody nedosahovala extrémne hodnoty, v jej dôsledku však došlo k prerušeniu prevádzky klienta. Napriek uskutočneným pokusom o opätovný nábeh sa výrobu podarilo obnoviť až po viac ako 3 týždňoch,“ konštatuje Branislav Martinka z Allianz – SP. Výška škody z prerušenia prevádzky dosiahla takmer 1,8 milióna eur.

 

Hrozba kyber útokov stále rastie

Ako tvrdia experti skupiny Allianz, najviac stúpajúcim rizikom z globálneho pohľadu je hrozba kyber útokov a strata dobrého mena spoločnosti. Najväčším skokanom oproti minuloročnému hodnoteniu „Allianz Risk Barometer“ je práve riziko kyber útokov, ktoré poskočilo z 15. až na 8. miesto v tohtoročnom rebríčku. 

Aj napriek najlepšiemu manažmentu rizík nebudú veľké firmy nikdy chránené na sto percent pred problémami IT infraštruktúry, zlyhaním interných procesov alebo externými kyber útokmi, ktoré ohrozujú dáta spoločnosti. Každá firma sa tak musí rozhodnúť, či je ochotná znášať toto riziko samostatne, alebo sa bude chrániť poistením proti kyber útokom,“ konštatuje Axel Theis z AGCS.

 

Prepojenosť rizík

Viaceré z top 10 rizík „Allianz Risk Barometra“ sú veľmi tesne vzájomne prepojené a majú tak kumulatívny efekt, týka sa to najmä zmien v legislatíve či ohrozenia dobrej reputácie spoločnosti.

Rok 2014 bude taktiež dôležitým z pohľadu vyrovnania sa s novými rizikami, ktoré ohrozujú globálne spoločnosti čoraz viac, vysvetľuje Axel Theis z AGCS. „Identifikovanie vplyvu prepojenosti jednotlivých podnikateľských rizík by malo byť kľúčovou výzvou rizikových manažérov spoločností. Plány na zachovanie prevádzky spoločnosti tak musia byť pripravené na širšiu perspektívu rizikových scenárov, ktoré musia reflektovať aj skryté hrozby vyplývajúce z iných rizík. Napríklad prírodná katastrofa môže vyústiť do prerušenia prevádzky, zlyhania IT systémov alebo výpadku dodávok elektrickej energie.

Dátum vydania: 28.01.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook