Oznámenie o zmene podkladových aktív 2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene podkladových aktív pre Dlhopisový dynamický fond a Allianz dlhopisový dynamický fond v IŽP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., obdržala dňa 25.10.2018  informáciu, že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., získala Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 24.10.2018 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov ku dňu 3.12.2018.


Podielový fond Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., ktorý je súčasťou podkladových aktív pre fondy investičného životného poistenia Dlhopisový dynamický fond a Allianz dlhopisový dynamický fond, sa zlúči do podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Zmena podkladového aktíva investičného životného poistenia pre fondy Dlhopisový dynamický fond a Allianz Dlhopisový dynamický fond nastane 3.12.2018. Podkladové aktívum bude po zlúčení podielových fondov nasledovné:

 

Podielový fond
1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a. s.
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový 
Rizikový faktor:

nízky

 

Podielový fond 1.PF Slnko, o.p.f., patrí do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do podnikových a štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, peňažných nástrojov prostredníctvom vkladov v domácich a zahraničných bankách, podielových fondov a fondov obchodovaných na burze, atď. Investície sú predovšetkým v mene EUR bez regionálneho obmedzenia. Tento podielový fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk

Zvyšné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu a ďalších fondov investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

 

Dátum vydania správy: 15.11.2018

Allianz | Club