Oznámenie o zmene podkladových aktív (19.01.2018) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene podkladových aktív pre fond Success Flexible v investičnom životnom poistení

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že dňa 9.1.2018 obdržala infomáciu, že správcovská spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 03.11.2017 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov k 28.12.2017.

Podielový fond C-QUADRAT Global Quality ESG Fund, ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre fond investičného životného poistenia Success Flexible, podľa tohto súhlasu zanikol zlúčením s fondom C-QUADRAT GreenStars ESG (RT). Po realizácii zlúčenia nastala odo dňa 18.01.2018 zmena podkladových aktív fondu investičného životného poistenia Success Flexible. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu nasledovné:

Podielový fond
C-QUADRAT GreenStars ESG (RT)
Správca
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Sub-správca
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depozitár
Raiffeisen Bank International AG
Mena
EUR
Druh
akciový
Rizikový faktor
stredný

C-QUADRAT GreenStars ESG (RT) je otvorený akciový podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom podielového fondu je dosahovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu prijatím vyšších rizík. Podielový fond investuje najmenej 51% aktív do akcií a ekvivalentných cenných papierov. Zvyšné aktíva sú investované do finančných nástrojov emitovaných okrem iného štátmi a nadnárodnými spoločnosťami, do nástrojov peňažného trhu a podielových listov investičných fondov. Aktíva v podielovom fonde musia dlhodobo spĺňať tzv. "ESG" kritéria ( "Environmental", "Social", "Governance"), čo znamená, že musia spĺňať určité minimálne štandardy v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj vykazovať dobrú správu a riadenie.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.rcm.at

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 19.01.2018

Allianz | Club