Oznámenie o zmene podkladových aktív (17.12.2012) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene podkladových aktív pre Strategie fond a Allianz strategie fond v investičnom životnom poistení

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. s cieľom zefektívniť svoju činnosť získala Rozhodnutím NBS č. ODT – 10900/2012 – 1 zo dňa 20.11.2012 s právoplatnosťou od 20.novembra 2012 predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zlúčenie dvoch svojich podielových fondov s podobným zameraním.

Fond krátkodobých investícií, o.p.f., ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre Strategie fond a Allianz strategie fond, podľa tohoto predchádzajúceho súhlasu zanikne zlúčením s fondom Zaistený-IAD depozitné konto, o.p.f.. Po realizácii zlúčenia v zmysle predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska nastane odo dňa 21.12.2012 zmena podkladových aktív fondu Strategie fond a Allianz strategie fond. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu Fond krátkodobých investícií, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. nasledovné:

Podielový fond
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s., Bratislava
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
krátkodobé investície
Rizikový faktor:

nízky

Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure.

Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk.

 

Na doplnenie uvádzame, že výkonnosť podielového fondu Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., dosiahla od jeho založenia ku dňu 31.10.2012 hodnotu 2,11% p.a.. Fond Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. nedávno získal v súťaži Zlatá minca 2012 v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií víťazné 1.miesto.

Ďalšie informácie o podielových fondoch a ich zlučovaní nájdete aj na stránke www.iad.sk.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 17.12.2012

Súvisiace dokumenty

Náhľad originálu rozhodnutia o zlúčení fondov
Allianz | Club