Miliónové úrazové poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Miliónové úrazové poistenie

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finančne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.


Pre koho je poistenie určené?

Poistenie je určené prevádzkovateľom motorových vozidiel, tiež známe ako „miliónové poistenie“.
Poistením sú kryté úrazy vzniknuté prepravovaným osobám vo vozidle, ku ktorému bolo poistenie dojednané.


Čo je predmetom poistenia?

Poistenie je možné uzatvoriť pre motorové vozidlá určené hlavne na prepravu osôb, ich batožiny alebo nákladu, a ktoré majú najviac deväť sedadiel vrátane sedadla pre vodiča.
Poistenie sa vzťahuje na všetky prepravované osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody (škodovej udalosti) v motorovom vozidle.


Typy poistného krytia:

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu v rozsahu vybraných diagnóz

Poistiť sa môžete na poistnú sumu:

  • 33 193,92 EUR pre prípad smrti úrazom
  • 33 193,92 EUR pre prípad trvalých následkov úrazu podľa ich rozsahu príslušným percentom z uvedenej sumy

Toto poistenie poskytne vašim zamestnancom, obchodným partnerom a všetkým blízkym osobám prepravovaným vozovým parkom vašej firmy finančnú zábezpeku v prípade dopravnej nehody (škodovej udalosti).


Doplňujúce informácie a dokumenty k Miliónovému úrazovému poisteniu

Archív

Allianz | Club