Poistenie malých podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Malí podnikatelia

Malí podnikatelia

Poistenie malých podnikateľov poskytuje živnostníkom, menším výrobným a obchodným spoločnostiam či spoločnostiam poskytujúcich služby komplexné poistné riešenie, ktoré zohľadní potreby vášho podnikania.


V produkte Malí podnikatelia si môžete uzatvoriť:

Tieto druhy poistenia je možné si dojednať v troch rozdielnych moduloch poistného krytia:

 • Basic
 • Standard
 • Optimal

Moduly sa líšia rozsahom poistnej ochrany:

 • predmetmi poistenia - tým, čo všetko máte poistené
 • poistenými rizikami - proti čomu ste poistený
 • limitmi poistného plnenia - do akej výšky vám bude poskytnutá náhrada škody
 • územnou platnosťou poistenia - v ktorých štátoch vám poistenie platí

 

Poistenie majetku

Poistenie budov

V rámci poistenia budov je možné poistiť objekt vo vašom vlastníctve alebo správe. Tento druh poistenia je pre Vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

Poistenie budov - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Standard
Optimal
Požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Voda z vodovodných zariadení, víchrica, živel
x
poistené
poistené
Náraz vozidla, dym alebo rázová vlna
x
x
poistené
Krádež vlámaním
x
x
poistené
Rozbitie skla
x
x
poistené

 

Poistenie hnuteľných vecí

Poistenie sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby materiálov a výrobkov a na veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.

 

Poistenie hnuteľných vecí - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Standard
Optimal
Požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Krádež vlámaním
poistené
poistené
poistené
Voda z vodovodných zariadení, víchrica, živel
x
poistené
poistené
Lúpež
x
poistené
poistené
Vandalizmus
x
poistené
poistené
Náraz vozidla, dym alebo rázová vlna
x
x
poistené
Rozbitie skla
x
x
poistené

 

Limity plnenia pre jednotlivé moduly poistenia

Predmety poistenia v poistení budov a hnuteľných vecí
Basic
Standard
Optimal
Budovy, haly, stavby, stavebné úpravy v prenajatých priestoroch
PS B
PS B
PS B
Výrobné a prevádzkové zariadenia
PS HV
PS HV
PS HV
Územná platnosť pre vybrané stroje
SR
SR
SR
Vypratávacie náklady, demontáž/remontáž
x
5% z PS B+HV max. 1 000 EUR
10% z PS B+HV max. 2 000 EUR
Stavebné súčasti budovy, zvonku umiestnené predmety
x
5% z PS B+HV max. 1 000 EUR
10% z PS B+HV max. 2 000 EUR
Veci zamestnancov
x
5% z PS HV max. 1 000 EUR
10% z PS HV max. 2 000 EUR
Cennosti v prevádzke
x
5% z PS HV max. 1 000 EUR
10% z PS HV max. 2 000 EUR
Cennosti pri preprave
x
5% z PS HV max. 1 000 EUR
10% z PS HV max. 2 000 EUR
Umelecké predmety, výstavné modely, náklady na obnovu dát
x
5% z PS HV max. 1 000 EUR
10% z PS HV max. 2 000 EUR
DPH
x
20% z PS HV
20% z PS HV
Náklady na zasklenie
x
x
10% z PS B+HV max. 2 000 EUR


Vysvetlivky: PS - poistná suma (EUR); B - budovy; HV - hnuteľné veci

Poistenie majetkového prerušenia prevádzky

Poistenie je určené na pokrytie finančných strát vo vašej prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nemôžete vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Avšak napriek tomu ste bezpodmienečne nútený uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovné obnovenie prevádzky v pôvodnom rozsahu.

Predmety základného poistenia pre podnikateľov sa členia na:

 • ušlý zisk, t.j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb, ktorý by ste dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nedošlo,
 • fixné náklady, ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov)
 • viacnáklady – vynaložené náklady na skrátenie alebo zamedzenie prerušenia prevádzky v prípade poistnej udalosti; súčasťou modulov Standard a Optimal

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je povinnosť Allianz-SP poskytnúť poistné plnenie za vecnú škodu poistenú majetkovým poistením. Práve preto si tento produkt môžete dojednať iba spolu s poistením budov alebo hnuteľných vecí s rovnakým modulom.

Poistenie prerušenia prevádzky - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Standard
Optimal
Požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Krádež vlámaním
x
poistené
poistené
Voda z vodovodných zariadení, víchrica, živel
x
poistené
poistené
Lúpež
x
poistené
poistené
Vandalizmus po krádeži vlámaním
x
poistené
poistené
Náraz vozidla, dym alebo rázová vlna
x
x
poistené

 

Limity plnenia pre jednotlivé moduly poistenia

Predmety poistenia v poistení prerušenia prevádzky
Basic
Standard
Optimal
Ušlý zisk
poistené
poistené
poistené
Fixné náklady
poistené
poistené
poistené
Viacnáklady
x
1 000 EUR
2 000 EUR

 

Poistenie strojov a elektroniky

Toto poistenie poskytuje krytie technických rizík, ktoré rozširujú ponuku rizík krytých v poistení majetku.

Rozsah poistenia

Ide o krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia spôsobeného rizikami, ako sú napríklad:

 • prevádzkové príčiny - odstredivé sily, zlyhanie riadiacich a regulačných zariadení alebo systémov, fyzikálny výbuch, výbuch palivových plynov v kotloch, nedostatok vody, prehriatie, náraz
 • ľudský faktor - nedbalosť, nešikovnosť, chybný úkon, nedostatočné skúsenosti a zručnosť
 • výrobná chyba - vadný materiál alebo odliatok, chybná konštrukcia, chybný výpočet, chyba montáže alebo remeselného spracovania
 • elektrické príčiny - skrat, prepätie, chybná izolácia

Krytá je škoda, ktorá nastane počas prevádzky stroja, počas prestávky v prevádzke, počas demontáže za účelom čistenia, údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia a následnej spätnej montáže.

V závislosti od  modulu sa  poistenie vzťahuje aj na:

 • pojazdné pracovné stroje počas prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách
 • prenosná elektronika – ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, fotoaparáty a iné
 • územná platnosť pre prenosné stroje a elektronické zariadenia a zariadenia zabudované vo/na vozidle alebo podvozku
 • mzdové zvýhodnenia – vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci vo sviatok 
 • expresné príplatky a letecké dodávky náhradných dielov
 • náklady na technikov a expertov – cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou

Technické riziká sú poistené vo všetkých troch moduloch poistného krytia.

Poistenie strojov a elektroniky - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Standard
Optimal
Technické riziká
poistené
poistené
poistené

 

Limity plnenia pre jednotlivé moduly poistenia

Predmety poistenia v poistení strojov a elektroniky
Basic
Standard
Optimal
Súbor strojov a elektroniky
PS SE
PS SE
PS SE
Pojazdné prac. stroje počas prevádzky
v premávke na pozemných komunikáciách
x
PS SE
PS SE
Prenosná elektronika
x
x
10% z PS SE max. 2 000 EUR
Územná platnosť pre prenosné stroje a elektronické zariadenia a zariadenia zabudované vo/na vozidle alebo podvozku
Miesto poistenia
v poistnej zmluve
SR
SR
Mzdové zvýhodnenia
x
100 EUR
1 000 EUR
Expresné príplatky
x
100 EUR
1 000 EUR
Náklady na technikov a expertov
x
100 EUR
1 000 EUR


Vysvetlivky: PS - poistná suma (EUR); SE - stroje a elektronika

Poistenie nákladu

Ak v rámci svojho podnikania prevážate vlastným autom vlastný náklad, nemali by ste zabúdať na potenciálne riziká, ktoré Vám hrozia na našich ako aj zahraničných cestách.

Havarijné poistenie motorových vozidiel sa na škody na prepravovanom náklade buď nevzťahuje vôbec alebo ak, tak len v obmedzenej miere. My Váš náklad poistíme až na troch vozidlách, a to vo Vami vybranom module.

Poistenie nákladu - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Standard
Optimal
Základné riziko
poistené
poistené
poistené
Rozšírené riziko
x
poistené
poistené
Územná platnosť
SR
SR + Zóna I
SR + Zóna I + Zóna II

 

Limity plnenia pre jednotlivé moduly poistenia

Predmety poistenia v poistení prerušenia prevádzky
Basic
Standard
Optimal
Náklad
PS N
PS N
PS N


Vysvetlivky: PS - poistná suma (EUR); N - náklad

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu vám vyplýva zo zákona.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje aj na:

 • cudzie veci odložené vo vašej prevádzke, na mieste na to určenom alebo obvyklom, ktoré budú poškodené či zničené;
 • spôsobenú škodu pri každodennej prevádzke v prenajatých priestoroch alebo budovách;
 • odložené veci Vašich zamestnanocv, ktoré si používajú pri plnení pracovných úloh.

 

Limity plnenia pre jednotlivé moduly poistenia

Predmety poistenia v poistení prerušenia prevádzky
Basic
Standard
Optimal
Poistená činnosť vrátane: výkon vlastníckych práv; prevádzka podnikových zariadení; predvádzanie výrobkov; regresné náhrady; náklady právnej obhajoby; držba zvierat; prevádzka športového zariadenia
50 000 EUR
50 000 EUR
50 000 EUR
Územná platnosť
x
SR, ČR
EU + vybrané krajiny
Odložené veci zamestnancov
x
2 500 EUR jedna vec
10 000 EUR všetky veci
2 500 EUR jedna vec
10 000 EUR všetky veci
Vnesené a odložené veci návštevníkov
x
2 500 EUR jedna vec
10 000 EUR všetky veci
2 500 EUR jedna vec
10 000 EUR všetky veci
Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach
x
10 000 EUR
10 000 EUR
Škoda spôsobená vadným výrobkom
x
x
PS
Spoluúčasť
50 EUR
50 EUR
50 EUR


Vysvetlivky: PS - poistná suma (EUR)

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu malých podnikateľov

Allianz | Club