Kritické choroby v populácii pribúdajú, rastie aj počet poistiek | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kritické choroby v populácii pribúdajú, rastie aj počet poistiek

 1. Každý tretí muž a štvrtá žena čelia vážnej diagnóze
 2. Slovensko je medzi krajinami s najvyšším počtom úmrtí na civilizačné choroby
 3. Len 7 percent životných poistiek má pripoistenie kritických chorôb

 

Pripoistenie kritických chorôb možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia. Jeho hlavnými výhodami je možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie, úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu alebo náhrada za výpadok príjmu.

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa niektorej z poistením krytých operácií. Poistná suma, na ktorú si Slováci zvyčajne uzatvárajú pripoistenie kritických chorôb, je niekoľko tisíc eur.

Na krytie výdavkov spojených s liečbou piatich najzávažnejších kritických chorôb je určené poistenie Allianz Best Doctors, ktoré kryje výdavky až do výšky  2 miliónov eur. Tento na Slovensku unikátny produkt v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach.

 

Civilizačné choroby sú na vzostupe

Takýchto prípadov je, bohužiaľ, na Slovensku mnoho. Slováci totiž spomedzi Európanov patria k národom s najväčším počtom úmrtí z dôvodu rakoviny a chôrob obehovej sústavy, pričom ročne zomrú v dôsledku civilizačných chorôb desiatky tisíc obyvateľov Slovenska. Ani zdravý životný štýl často nedokáže zaručiť, aby sa človek mohol cítiť v absolútnom bezpečí a vyhol sa všetkým vážnym diagnózam. Preto je v takýchto situáciach zodpovedným riešením zabezpečiť seba a svoju rodinu vhodným poistením, ktorého súčasťou je aj krytie rizika závažných ochorení.

Podľa viacerých štatistík je pravdepodobnejšie, že človeka postihne jedna zo závažných diagnóz, ako úraz s trvalými následkami. Štúdia zaisťovne Munich Re navyše ukázala, že u každého tretieho muža vo veku od 40 do 70 rokov je diagnostikovaná jedna z vážnych chorôb. Zo sto mužov je až u 15 diagnostikovaná rakovina a 10 z nich utrpí srdcovú príhodu. U žien sa vážna diagnóza objaví pri jednej zo štyroch, pričom zo 100 žien je až u 17 diagnostikovaná niektorá z foriem rakoviny.

 

Pripoistenie kritických chorôb má len 7 percent životných zmlúv

Allianz - Slovenská poisťovňa registruje vyše 1,2 milióna zmlúv v životnom poistení, pričom pripoistenie kritických chorôb má uzatvorených 85-tisíc klientov. Z celkového počtú zmlúv je to približne 7 percent.

Z celkového počtu pripoistení kritických chorôb má takúto poistku uzatvorených viac žien ako mužov, aj keď je výsledný pomer len 51 percent k 49 percentám v neprospech mužov. Priemerná poistná suma, teda výška finančnej výplaty od poisťovne, je však vyššia u mužov. Tí si ju dojednávajú na niečo vyše 4200 eur, kým ženy len vo výške tesne prekračujúcej 4-tisíc eur. Súvisí to pravdepodobne s modelom, v ktorom sú muži živitelia rodiny a tá počíta s ich príjmom.

Dátum vydania: 08.04.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook