Kapitálové životné poistenie Život Premium Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nadstavbový program Život Premium Plus

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Život Premium Plus je kapitálové životné poistenie vrátane pripoistení (Program Život Plus) a vkladové životné poistenie. Jednorazové poistné vkladového životného poistenia je úročené garantovaným úrokom.

Nadstavbový program Život Premium Plus sa skladá z Vkladového životného poistenia a programu Život Plus. Môžete si ho uzatvoriť ako balík, alebo jednotlivo ako program Život Plus, resp. Vkladové životné poistenie.

Poistné programu Život Plus je možné uhrádzať z vkladového životného poistenia.

V prípade dojednania životného poistenia sa vložené finančné prostriedky zhodnocujú o úrok a aj o bonus navyše.

Výhody kompletného programu Život Premium Plus

 • možnosť mimoriadnych vkladov (môžu byť vložené kedykoľvek vo výške min. 20 eur a použité aj pre navyšovanie poistnej sumy
 • platobné prázdniny (v prípade vloženia mimoriadneho vkladu si môžete dať prestávku od platenia programu Život Plus kedykoľvek budete potrebovať)
 • výplata dôchodku (môžete si zvoliť jednorazovú výplatu dôchodku alebo garantovanú dobu vyplácania dôchodku)

 

VKLADOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia, ktoré zhodnocuje financie o garantovaný úrok a bonus navyše v prípade dojednania životného poistenia.

Podmienky poistenia

Poistné sa platí jednorazovo, minimálne 100 eur. Kedykoľvek počas poistnej doby môžete zaplatiť mimoriadne poistné minimálne 20 eur, ak hodnota poistenia po zaplatení mimoriadneho poistného nepresiahne 50 000 eur. Finančné prostriedky môžete vyberať bezplatne raz štvrťročne, minimálne 150 eur. Zostatková hodnota poistenia nesmie klesnúť pod 300 eur.
 

Nároky z poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vám vyplatíme hodnotu poistenia vypočítanú ku dňu poistnej udalosti.

V prípade smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

Spolu s hodnotou poistenia v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe navyše:

 • 500 eur v prípade prirodzeného úmrtia (nie následkom úrazu) do dovŕšenia veku 49 rokov (vrátane)
 • 1 000 eur v prípade úmrtia následkom úrazu

 

Garantovaný úrok

Prostriedky zhodnocuje garantovaný úrok v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia.

Úroky platné od 1.1.2020 do 31.03.2020 a bonus za životné poistenie

 

Hodnota poistenia
Ročný garantovaný úrok*
od 999,99 eur
0,02 % p.a.
od 1 000,00 eur do 2 999,99 eur
0,05 % p.a.
od 3 000 eur
0,07 % p.a.

 

Bonus za životné poistenie

Bonus za životné poistenie* bude v období od 1. 1. 2020 do 31. 03. 2020 pre poistné zmluvy spĺňajúce podmienky jeho získania vo výške 0,30 % p.a.
Garantovaný úrok a bonus za životné poistenie sa budú stanovovať vždy na kalendárny štvrťrok.

* Hodnota poistenia bude navyšovaná o garantované zhodnotenie za príslušný kalendárny štvrťrok vždy ku koncu tohto štvrťroka, a to ku dňu 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Hodnota poistenia bude zhodnocovaná príslušnou pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka a príslušnou pomernou časťou bonusu za životné poistenie, v prípade, že sú splnené poisťovateľom stanovené podmienky pre priznanie nároku na bonus za životné poistenie.

Sadzobník limitov a poplatkov

Druh limitu
Výška v eur
Minimálna výška jednorazového poistného
100 eur
Minimálna výška mimoriadneho poistného
20 eur
Limit pre maximálnu hodnotu poistenia po zaplatení mimoriadneho poistného
100 000 eur
Limit pre minimálnu hodnotu poistenia
35 eur
Minimálna výška čiastočného odkupu
150 eur
Minimálna zostatková hodnota poistenia po vykonaní čiastočného odkupu
300 eur
Druh poplatku
Výška poplatku
Správny poplatok
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia a krytím rizika spojeného s poistením
1,30 eur
raz mesačne
Manipulačný poplatok
- uplatňuje sa v prípade, ak je počas jedného kalendárneho štvrťroka vykonaných viac čiastočných odkupov
4 eur
za každý ďalší realizovaný čiastočný odkup
Poplatok za notifikáciu
0 eur
Výročný list o stave poistenia
bezplatne
Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom
bezplatne
Jednorazové príkazy na úhradu poistného na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom
bezplatne
 

Poisťovateľ má právo počas trvania poistenia meniť výšku limitov; ako aj jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku poplatkov. Zmeny v Sadzobníku sú platné a účinné dňom zverejnenia nového Sadzobníka na internetovej stránke poisťovateľa.

PROGRAM ŽIVOT PLUS

Kapitálové životné poistenie so širokým spektrom pripoistení. Poistné krytie je tvorené na základe individuálnych potrieb a vyniká variabilnosťou a komplexnosťou.

 

 

Životné a úrazové poistenia si môžete uzatvoriť samostatne. Pripoistenia a poistenie ušlého zárobku si môžete uzatvoriť spolu s niektorým zo životných poistení.

Poistné môžete uhrádzať ročne, polročne, štvrťročne, alebo mesačne. Pri inom ako mesačnom spôsobe platenia poistného vám poskytneme zľavu.

 

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu pre prípad dožitia navýšenú o prijaté dynamiky spolu s podielom na prebytku podľa vášho výberu jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku.

V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatíme poistnú sumu s podielom na prebytku oprávnenej osobe.

Podiel na prebytku vzniká priebežným zhodnocovaním peňažných prostriedkov, ktoré do poistenia vkladáte.

Ak došlo k úmrtiu následkom úrazu, oprávnená osoba má nárok na 2-násobok poistnej sumy a podiel na prebytku.

V prípade úmrtia následkom úrazu v automobile je plnenie ešte vyššie - 3-násobok poistnej sumy a podiel na prebytku.

Rizikové životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia.

Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít.

Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného.

Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou

Toto poistenie slúži ako zabezpečenie dlhodobého úveru. Jeho výhodou je lineárne klesajúca poistná suma. Keďže sa výška zostatku úveru plynutím času znižuje, klesajúca poistná suma Vám zabezpečí dostatočné poistné krytie pre Vašich najbližších v prípade úmrtia s pre Vás výhodnejším poistným.

Úrazové poistenie

Uzatvorenie úrazového poistenia Vám umožní zmierniť nepriaznivé dôsledky úrazu.

 

 

Trvalé následky úrazu

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Je možné zvoliť si variant s alebo bez progresívneho plnenia.

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa naviac vyplatí ihneď poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zahynie pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia

Ak si úraz úraz poisteného vyžaduje nevyhnutné liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za každý deň liečenia úrazu.

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.
 

Pripoistenie kritických chorôb

Pripoistenie kritických chorôb možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia.

Hlavné výhody poistenia

 • Možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie
 • Úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu
 • Náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu
 • Pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa niektorej z uvedených operácii:

Závažné ochorenia

 • Srdcový infarkt (infarkt myokardu)
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Rakovina
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Slepota
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • HIV infekcia - získaná počas výkonu povolania
 • HIV infekcia - získaná získaná transfúziou krvi alebo krvných derivátov
 • Konečné štádium pľúcneho ochorenia
 • Kóma
 • Strata končatín
 • Bakteriálna alebo vírusová meningitída
 • Kliešťová, bakteriálna alebo iná vírusová encefalitída
 • Kardiomyopatia
 • Apalický syndróm
 • Primárna pľúcna hypertenzia
 • Anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastická anémia)
 • Hluchota oboch uší (strata sluchu)
 • Strata reči
 • Diabetes mellitus I. typu

Operácie

 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca
 • Operácia aorty
 • Operácia srdcových chlopní

Nárok na poistné plnenie vzniká len z prvej poistnej udalosti. Vznikom poistnej udalosti s následným vyplatením poistného plnenia pripoistenie zaniká.

Poistenie ušlého zárobku

Výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok. Začiatok plnenia si môžete stanoviť na 15. alebo 29. deň pracovnej neschopnosti.

Pripoistenie chirurgického zákroku

V prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, vám vyplatíme poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity

Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity vám umožní zabrániť poklesu životnej úrovne v prípade priznania plného invalidného dôchodku v dôsledku úrazu a tiež ak najskôr po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy by vám bol priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po uzavretí poistnej zmluvy.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

Oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné za celý program budete vtedy, ak vám bude počas trvania pripoistenia priznaný invalidný dôchodok následkom úrazu, a taktiež v prípade, ak vám bude najskôr po dvoch rokoch od začiatku pripoistenia priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po začiatku pripoistenia.

Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

Doplňujúce informácie a dokumenty k nadstavbovému programu Život Premium Plus

Služba notifikácií

Ak v rámci nadstavbového programu Život Premium alebo Život Premium Plus využívate vkladové životné poistenie, z ktorého uhrádzate poistné na program Život alebo Život Plus, máte teraz možnosť využiť novú službu notifikácií.

Predmetom služby je odosielanie notifikačných správ informujúcich o skutočnostiach súvisiacich s vývojom hodnoty Vášho vkladového životného poistenia.

V prípade, ak zostatok na Vašom vkladovom životnom poistení bude 21 dní pred splatnosťou predpisu k Vašej kombisúvsťažnej zmluve pre program Život alebo Život Plus nižší ako súčet predpisov na všetkých poistných zmluvách uhrádzaných z vkladového životného poistenia do konca nasledujúceho mesiaca (po zohľadnení limitu pre minimálnu hodnotu poistenia a správneho poplatku), budeme Vás informovať podľa Vami zvoleného spôsobu.

Vyberte si, či Vám viac vyhovuje dostávať správy formou emailu, sms alebo obidvoma spôsobmi súčasne.

Spôsob notifikácie máte možnosť kedykoľvek zmeniť, alebo ich deaktivovať. Služba Vám bude deaktivovaná aj v prípade zrušenia zmluvy o vkladovom životnom poistení alebo zmluvy k programu Život alebo Život Plus.

Cenu služby upravuje Sadzobník poplatkov a limitov.

 

Allianz | Club