Kapitálové životné poistenie Flexi Život ONA a ON | Allianz - Slovenská poisťovňa

Flexi Život ONA a ON

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Flexi Život ONA a ON je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb. Okrem širokého spektra poistných rizík umožňuje mimoriadne vklady poistnéhovýbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či poistiť na jednej poistnej zmluve až 2 dospelé osoby.

Životné poistenie Flexi život ONA a ON je výhodné tak pre ženy ako aj mužov. Pri poistení kritických chorôb vám vyplatíme poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy, maximálne však 190 000 EUR pri diagnózach: zhubný nádor hrubého čreva, konečníka, prsníka, tela maternice, krčka maternice, vaječníka, prostaty alebo semenníka.

Životné a úrazové poistenia si môžete uzatvoriť samostatne. Pripoistenia a poistenie ušlého zárobku si môžete uzatvoriť spolu s niektorým zo životných poistení.

 

 

Poistné môžete uhrádzať ročne, polročne, štvrťročne, mesačne a jednorazovo. Pri inom ako mesačnom spôsobe platenia poistného vám poskytneme zľavu.

 

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

 

V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu pre prípad dožitia navýšenú o prijaté dynamiky spolu s podielom na prebytku podľa vášho výberu jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku.

V prípade predčasnej smrti poisteného vám vyplatíme poistnú sumu s podielom na prebytku oprávnenej osobe.

Podiel na prebytku vzniká priebežným zhodnocovaním peňažných prostriedkov, ktoré do poistenia vkladáte.

Kapitálové životné poistenie s pevnou dobou výplaty

V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu pre prípad dožitia navýšenú o prípadné prijaté dynamiky spolu s podielom na prebytku podľa vášho výberu jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku.

V prípade úmrtia vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu vrátane podielu na prebytku na konci poistnej doby.

Kapitálové životné poistenie na dožitie

V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia navýšenú o prípadné prijaté dynamiky spolu s podielom na prebytku podľa vášho výberu jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku.

V prípade úmrtia je zaplatené poistné vrátane podielu na prebytku vyplatené oprávnenej osobe.

Rizikové životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia.

Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít.

Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného.

Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou

Toto poistenie slúži ako zabezpečenie dlhodobého úveru. Jeho výhodou je lineárne klesajúca poistná suma. Keďže sa výška zostatku úveru plynutím času znižuje, klesajúca poistná suma Vám zabezpečí dostatočné poistné krytie pre Vašich najbližších v prípade úmrtia s pre Vás výhodnejším poistným.

Úrazové poistenie

Uzatvorenie úrazového poistenia Vám umožní zmierniť nepriaznivé dôsledky úrazu.

 

 

Trvalé následky úrazu

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Je možné zvoliť si variant s alebo bez progresívneho plnenia.

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa naviac vyplatí ihneď poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zahynie pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

 

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

 

 

 

 

 

Poistenie invalidity následkom úrazu

Ak sa stane klient invalidný následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, bude mu vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.

Pripoistenie kritických chorôb

Pripoistenie kritických chorôb možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia.

Hlavné výhody poistenia

 • Možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie
 • Úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu
 • Náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu
 • Pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa niektorej z uvedených operácii:

Závažné ochorenia

 • Srdcový infarkt (infarkt myokardu)
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Rakovina
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Slepota
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • HIV infekcia - získaná počas výkonu povolania
 • HIV infekcia - získaná získaná transfúziou krvi alebo krvných derivátov
 • Konečné štádium pľúcneho ochorenia
 • Kóma
 • Strata končatín
 • Bakteriálna alebo vírusová meningitída
 • Kliešťová, bakteriálna alebo iná vírusová encefalitída
 • Kardiomyopatia
 • Apalický syndróm
 • Primárna pľúcna hypertenzia
 • Anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastická anémia)
 • Hluchota oboch uší (strata sluchu)
 • Strata reči
 • Diabetes mellitus I. typu

Operácie

 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca
 • Operácia aorty
 • Operácia srdcových chlopní

Ak nastane udalosť z dôvodu zhubného nádoru hrubého čreva, konečníka, prsníka, tela maternice, krčka maternice, vaječníka, prostaty alebo semenníka vyplatíme vám dvojnásobok poistenej sumy, maximálne však 190 000 EUR.

Nárok na poistné plnenie vzniká len z prvej poistnej udalosti. Vznikom poistnej udalosti s následným vyplatením poistného plnenia pripoistenie zaniká.

Allianz Best Doctors

Klientovi budú uhradené výdavky na liečbu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná ako aj služby a produkty (liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému v rámci celého sveta okrem USA a SR.

Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby má poistený nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici. Pripoistenie okrem chorôb kryje aj tehotenstvo a pôrod.

Poistenie ušlého zárobku

Výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok. Začiatok plnenia si môžete stanoviť na 15. alebo 29. deň pracovnej neschopnosti.

Pripoistenie chirurgického zákroku

V prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, vám vyplatíme poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity

Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity vám umožní zabrániť poklesu životnej úrovne v prípade priznania plného invalidného dôchodku v dôsledku úrazu a tiež ak najskôr po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy by vám bol priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po uzavretí poistnej zmluvy.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

Riziko vzniku invalidity si môžu zabezpečiť obidve osoby poistené na poistnej zmluve.

V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % je tak poistník zbavený povinnosti platiť bežné poistné za poistnú zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia.

Oslobodením od platenia poistného niektoré z poistení, resp. z pripoistení dojednané na poistnej zmluve zanikajú.

Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.

Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

Doktor+

Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity

Ak sa klient stane invalidný následkom úrazu alebo choroby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % bude mu vyplatená dojednaná poistná suma jednorazovo vo výške platnej v deň vzniku poistnej udalosti.

Doplňujúce informácie a dokumenty k programu Flexi Život

Súvisiace odkazy

 
Platný od 1.1.2008
Allianz | Club