HealthCare Invest | Allianz - Slovenská poisťovňa
Investičné životné poistenie HealthCare Invest

Investičné životné poistenie HealthCare Invest

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Investičné životné poistenie HealthCare Invest je kombináciou poistenia pre prípad úmrtia alebo dožitia a investovania do fondu. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na  výnosoch z vývoja indexu akcií vybraných celosvetových spoločností počas piatich rokov.


Poistenie si môžete uzatvoriť prostredníctvom finančných agentov Allianz - Slovenskej poistovne alebo pracovníkov privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Poistné sa zaplatí jednorazovo.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistník môže poistenie kedykoľvek ukončiť a získať hodnotu svojho účtu vo forme odbytného.

Výhodou investičného životného poistenia je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade úmrtia poisteného. 

V prípade, že aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poisteného navýšená o 5 % je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby majú k dispozícii zaplatené poistné.

Ak úmrtie nastane následkomúrazu pri dopravnej nehode, poistné plnenie sa zvýši o 2-násobok zaplateného poistného, najviac však o 66 000 Eur. Pri iných úmrtiach následkom úrazu sa poistné plnenie zvýši o 1-násobok zaplateného poistného, najviac však o 33 000 Eur.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka, najmenej však 90% zaplateného poistného. 

Fond

V rámci tohto programu sa investuje do fondu HealthCare Invest.

Podkladovým aktívom fondu je štruktúrovaný dlhopis s pohyblivým úrokovým výnosom odvodeným od vývoja hodnoty indexu HVB Health Care Risk Control 7, ktorého výkonnosť priamo závisí na vývoji indexu STOXX Europe 600 Health Care Price. V indexe sú zastúpené špičkové nadnárodné spoločnosti podnikajúce v oblasti zdravotnej starostlivosti (vrátane výroby liekov,zdravotníckych služieb, biotechnológií a pod.) – napríklad Novartis, Roche, Novo Nordisk, GlaxoSmithKline, Sanofi, AstraZeneca. Emitentom štruktúrovaného dlhopisu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Investícia do podkladového aktíva zahŕňa ochranu 90% zaplateného poistného, ktoré sa vyplatia po uplynutí doby poistenia a súčasne participáciu na zhodnotení indexu HVB Health Care Risk Control 7. Výkonnosť indexu je priamo závislá na vývoji indexu STOXX Europe 600 Health Care Price Index. Investícia tak v období nízkych úrokových sadzieb ponúka potenciál akciového výnosu odvodeného od vývoja farmaceutického sektoru. Súčasne v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch limituje stratu. V investícii je tiež zahrnutý automatický mechanizmus regulujúci riziko (Cieľová volatilita), ktorý znižuje mieru zainvestovania podľa aktuálnych výkyvov na trhu.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. 

 

 

HealthCare Invest

Informácie k fondu HealthCare Invest

 
Názov fondu
Fond HealthCare Invest
Názov podkladového aktíva
UCB strukturovaný HZL EUR HealthCare Invest 2024
Typ
Štruktúrovaný hypotekárny záložný list (ďalej aj „dlhopis“ alebo „štruktúrovaný dlhopis“) s pohyblivým úrokovým výnosom odvodeným od vývoja hodnoty indexu.
Emitent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN
CZ0002006562
Mena
Euro (EUR)
Deň emisie
16.12.2019
Deň konečnej splatnosti
16.12.2024
Nominálna hodnota dlhopisu
1 EUR
Nominálna hodnota emisie
3 500 000 EUR
Referenčná sadzba (RS)
RS = P * Max (0; [Záverečná hodnota / Úvodná hodnota] – 0,90) (vyjadrené v %)
kde
Úvodná hodnota je uzatváracia hodnota Referenčného indexu ku Dňu emisie,
Záverečná hodnota je uzatváracia hodnota Referenčného indexu ku Dňu stanovenia Referenčnej sadzby,
P je hodnota Participačného koeficientu.
Participačný koeficient
80%
Referenčný index
HVB Health Care Risk Control 7 Index ISIN: DE000A18T2X6, Bloomberg kód : QUIXDP7 Index Výkonnosť Referenčného indexu je priamo závislá na vývoji podkladového indexu STOXX Europe 600 Health Care Price Index. Podkladový index sa skladá z akcií niekoľko desiatok spoločností pôsobiacich v sektore zdravotnej starostlivosti (vrátane výroby liekov, zdravotníckych služieb a biotechnológií). Automatický mechanizmus zahrnutý v Referenčnom indexe ovplyvňuje mieru zainvestovania v podkladovom indexe podľa aktuálnych výkyvov jeho hodnoty.
Deň stanovenia Referenčnej sadzby
9.12.2024
Výnos dlhopisu
Nominálna hodnota dlhopisu vynásobená Referenčnou sadzbou.
Agent pre výpočty
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hodnota dlhopisu pri konečnej splatnosti
Nominálna hodnota dlhopisu navýšená o výnos dlhopisu.

Zhodnotenie fondu HealthCare Invest

Údaje budú zverejňované odo dňa začiatku poistenia 16.12.2019.

Doplňujúce informácie a dokumenty k investičnému životnému poisteniu HealthCare Invest

Súvisiace odkazy

 
Sadzobník poplatkom pre program Healthcare Invest platný od 1. 10. 2019
 
Limity minimálneho poistného pro program Healthcare Invest
Allianz | Club