Clean Energy Invest | Allianz - Slovenská poisťovňa
Investičné životné poistenie Clean Energy Invest

Investičné životné poistenie Clean Energy Invest

Investičné životné poistenie Clean Energy Invest je kombináciou poistenia pre prípad úmrtia alebo dožitia a investovania do fondu. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na  výnosoch z vývoja indexu akcií vybraných celosvetových spoločností počas dohodnutej poistnej doby.

Poistenie si môžete uzatvoriť prostredníctvom finančných agentov Allianz - Slovenskej poistovne alebo pracovníkov privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Poistné sa zaplatí jednorazovo.

 

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistník môže poistenie kedykoľvek ukončiť a získať hodnotu svojho účtu vo forme odbytného.

Výhodou investičného životného poistenia je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade úmrtia poisteného. 

V prípade, že aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poisteného je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby majú k dispozícii zaplatené poistné.

Ak úmrtie nastane následkom úrazu, poistné plnenie sa navýši o 1-násobok zaplateného poistného, najviac však o 10 000 Eur.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka, najmenej však 90% zaplateného poistného.  

Fond

V rámci tohto programu sa investuje do fondu Clean Energy Invest.

Podkladovým aktívom fondu je štruktúrovaný dlhopis s pohyblivým úrokovým výnosom odvodeným od vývoja hodnoty indexu UniCredit Clean Energy Risk Reduction Strategy Index, ktorý sa skladá z koša akcií 14 spoločností, ktoré sa podieľajú na vývoji alebo aplikácii nových technológií v sektore priemyselnej energetiky (napríklad Siemens, ABB, Basf, Linde, Schneiders Electric atď.). Emitentom štruktúrovaného dlhopisu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Investícia do podkladového aktíva zahŕňa:

  • ochranu 90% zaplateného poistného, ktoré sa vyplatia po uplynutí doby poistenia
  • participáciu na zhodnotení indexu UniCredit Clean Energy Risk Reduction Strategy Index. Investícia tak v období nízkych úrokových sadzieb ponúka potenciál akciového výnosu. Súčasne v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch limituje stratu. V investícii je tiež zahrnutý automatický mechanizmus regulujúci riziko (cieľová volatilita), ktorý znižuje mieru zainvestovania v koši akcií podľa aktuálnych výkyvov na trhu.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. 

 

Clean Energy Invest

Informácie k fondu Clean Energy Invest

Názov fondu
Clean Energy Invest
Názov podkladového aktíva
UCB strukturovaný HZL EUR Clean Energy Invest 2025
Typ
Hypotekárny záložný list s pohyblivým úrokovým výnosom odvodeným od vývoja hodnoty indexu (ďalej len „štruktúrovaný dlhopis“).
Emitent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN
CZ0002006810
Mena
Euro (EUR)
Deň emisie
27.04.2020
Deň konečnej splatnosti
28.04.2025
Nominálna hodnota dlhopisu
1 EUR
Nominálna hodnota emisie dlhopisov
3 000 000 EUR, s možnosťou zvýšenia objemu emisie, maximálne však 5 000 000 EUR
Referenčná sadzba (RS)
RS = P * Max (0; [Záverečná hodnota / Úvodná hodnota] – 0,90) (vyjadrené v %)
kde
Úvodná hodnota je uzatváracia hodnota Referenčného indexu ku Dňu emisie,
Záverečná hodnota je uzatváracia hodnota Referenčného indexu ku Dňu stanovenia Referenčnej sadzby,
P je hodnota Participačného koeficientu.
Participačný koeficient
75%
Referenčný index
UniCredit Clean Energy Risk Reduction Strategy Index
Bloomberg kód : UCGRCERR Index
Cieľom Referenčného indexu je poskytovať pozitívne cenové zhodnotenie pri konštantnom riziku. Skladá sa z koša akcií 14 spoločností, ktoré sa podieľajú na vývoji alebo aplikácii nových technológií v sektore priemyselnej energetiky. Automatický mechanizmus zahrnutý v Referenčnom indexe ovplyvňuje mieru zainvestovania v koši akcií podľa aktuálnych výkyvov jeho hodnoty. V prípade zvýšenej volatility je investícia do koša akcií znížená.
Deň stanovenia Referenčnej sadzby
21.04.2025
Výnos dlhopisu
Nominálna hodnota dlhopisu vynásobená Referenčnou sadzbou.
Agent pre výpočty
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hodnota dlhopisu pri konečnej splatnosti
Nominálna hodnota dlhopisu navýšená o výnos dlhopisu.

 

Príklady scenárov vplyvu vývoja hodnoty Referenčného indexu na výpočet hodnoty vyplatenej klientovi na konci poistnej doby
Uvedené príklady a výpočty tu uvedené sú ilustračné, nie sú odvodené od minulej výkonnosti Referenčného indexu a nie sú založené ani na simulovanej výkonnosti v minulosti. Referenčné sadzby uvedené v ilustratívnych príkladoch nepredstavujú spoľahlivý ukazovateľ budúcej výkonnosti. Na výnos z dlhopisu ako aj hodnotu poistného plnenia z poistnej zmluvy sa budú vzťahovať daňové povinnosti v zmysle platnej legislatívy.
Príklad pozitívneho scenára
(i) Predpokladajme, že uzatváracie hodnoty Referenčného indexu boli:
Záverečná hodnota = 1 058,00
Úvodná hodnota = 920,00
(ii) Referenčná sadzba bude teda stanovená nasledovne:
0,75 * Max (0; 1 058,00 / 920,00 - 0,90) =
= 0,75 * Max (0; 0,25) = 0,75 * 0,25 = 0,1875 = 18,75 %
Emitent teda pri splatnosti vyplatí nominálnu hodnotu dlhopisu navýšenú o výnos, t. j. 100 % + 18,75 % = 118,75 % nominálnej hodnoty dlhopisu. Predajná cena podielovej jednotky fondu Clean Energy Invest sa v takom prípade rovná 1,1875 EUR.

Ak klient zaplatí v investičnom životnom poistení jednorazové poistné vo výške 10 000 EUR, čo znamená, že za nákupnú cenu 1,1111 EUR nakúpi 9 000 podielových jednotiek fondu Clean Energy Invest, potom na konci poistnej doby mu bude vyplatená hodnota účtu 9 000 x 1,1875 = 10 687,50 EUR.
Príklad negatívneho scenára
(i) Predpokladajme, že uzatváracie hodnoty Referenčného indexu boli:
Záverečná hodnota = 818,80
Úvodná hodnota = 920,00
(ii) Referenčná sadzba bude teda stanovená nasledovne:
0,75 * Max (0; 818,80 / 920,00 - 0,90) =
= 0,75 * Max (0; - 0,01) = 0,75 * 0,00 = 0,00 = 0 %
Emitent teda pri splatnosti vyplatí nominálnu hodnotu dlhopisu navýšenú o výnos, t. j. 100 % + 0 % = 100 % nominálnej hodnoty dlhopisu. Predajná cena podielovej jednotky fondu Clean Energy Invest sa v takom prípade rovná 1,00 EUR.

Ak klient zaplatí v investičnom životnom poistení jednorazové poistné vo výške 10 000 EUR, čo znamená, že za nákupnú cenu 1,1111 EUR nakúpi 9 000 podielových jednotiek fondu Clean Energy Invest, potom na konci poistnej doby mu bude vyplatená hodnota účtu 9 000 x 1,00 = 9 000 EUR.

 

Upozornenie:
So štruktúrovaným dlhopisom sú spojené určité riziká, ktoré môžu ovplyvniť jeho hodnotu v priebehu trvania poistenia alebo na konci poistenia. Ide najmä o:

 

Trhové riziko
Hodnota dlhopisu môže v priebehu poistenia rásť, stagnovať, ale aj klesať. Vyššie uvedené pravidlá na výpočet hodnoty sú platné iba v Deň konečnej splatnosti.
Kreditné riziko
Vzhľadom na to, že poisťovňa poskytuje výplatu poistného plnenia prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré sú emitované spoločnosťami mimo skupiny Allianz, pri výbere emitenta štruktúrovaného dlhopisu postupuje s prihliadnutím na dodržanie princípov odbornej starostlivosti. Napriek tomu existuje možnosť, že ak emitent nebude schopný v dôsledku úpadku alebo hroziaceho úpadku splniť si svoje záväzky, dôjde k realizácii kreditného rizika. V takom prípade to môže čiastočne alebo úplne znemožniť výplatu hodnoty účtu alebo poistného plnenia.
Toto riziko je znížené tým, že vyplatenie nominálnej hodnoty štruktúrovaného dlhopisu je zabezpečené pohľadávkami emitenta z hypotekárnych úverov poskytnutých klientom emitenta, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v Českej republike a na Slovensku a z komerčných úverov, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v Českej republike. Skupina pohľadávok kryjúcich nominálnu hodnotu štruktúrovaného dlhopisu má v čase emisie rating Aa2 od spoločnosti Moody´s. Ich hodnota musí byť rovná aspoň 102 % súhrnnej hodnoty všetkých dlhov, ktorá táto skupina pohľadávok kryje.
Iné riziká
Hodnotu dlhopisu môžu ovplyvniť aj iné riziká, najmä politické, regionálne, daňové a právne riziko.

 

Zhodnotenie fondu Clean Energy Invest

Údaje budú zverejňované odo dňa začiatku poistenia 27.4.2020.

Doplňujúce informácie a dokumenty k investičnému životnému poisteniu Clean Energy Invest

Súvisiace odkazy

 
Sadzobník poplatkom pre program Clean Energy Invest platný od 10.03.2020
 
Limity minimálneho poistného pre program Clean Energy Invest
Allianz | Club