GLOBAL 10 | Allianz - Slovenská poisťovňa
Investičné životné poistenie GLOBAL 10

Investičné životné poistenie GLOBAL 10

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Program GLOBAL 10 je kombináciou poistenia pre prípad úmrtia a investovania do fondu. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na výnosoch z vývoja akcií vybraných celosvetových spoločností počas piatich rokov.


Poistenie si môžete uzatvoriť prostredníctvom finančných agentov Allianz - Slovenskej poistovne alebo pracovníkov privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Poistné sa zaplatí jednorazovo.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistník môže poistenie kedykoľvek ukončiť a získať hodnotu svojho účtu vo forme odbytného.

Výhodou investičného životného poistenia je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade úmrtia poisteného. 

V prípade, že aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poisteného navýšená o 5 % je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby majú k dispozícii zaplatené poistné.

Ak úmrtie nastane následkomúrazu pri dopravnej nehode, poistné plnenie sa zvýši o 2-násobok zaplateného poistného, najviac však o 66 000 Eur. Pri iných úmrtiach následkom úrazu sa poistné plnenie zvýši o 1-násobok zaplateného poistného, najviac však o 33 000 Eur.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka.

Fond

V rámci tohto programu sa investuje do fondu GLOBAL 10.

Podkladovým aktívom fondu je štruktúrovaný dlhopis s pohyblivým úrokovým výnosom odvodeným od vývoja hodnoty koša akcií 10 veľkých nadnárodných spoločností: Verizon Communication, McDonalds, Nestlé, Daimler, Engie, Swiss Re, Pfizer, Toyota, Procter&Gamble, British Petroleum. Emitentom štruktúrovaného dlhopisu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Podmienky pre výpočet výsledného zhodnotenia investície umožňujú klientovi získať maximálne 130,5 % zaplateného poistného.  Napríklad pri investícii 10 000 Eur to bude maximálne 13 050 Eur.

V prípade nepriaznivého vývoja na finančných trhoch spôsob investície zabezpečuje na konci dohodnutej poistnej doby návratnosť jednorazovo zaplateného poistného vo výške minimálne 90 %. Napríklad pri investícii 10 000 Eur to bude minimálne 9 000 Eur.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. 

 

 

GLOBAL 10

Informácie k fondu GLOBAL 10

Názov fondu
GLOBAL 10
Názov podkladového aktíva
UCB strukturovaný HZL EUR GLOBAL 10 / 2024
Typ
Štruktúrovaný hypotekárny záložný list (ďalej aj „dlhopis“ alebo „štruktúrovaný dlhopis“) s pohyblivým úrokovým výnosom odvodeným od vývoja hodnoty koša akcií.
Emitent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN
CZ0002006257
Emitent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN
CZ0002006257
Mena
Euro (EUR)
Deň emisie
26. 8. 2019
Deň konečnej splatnosti
26. 8. 2024
Nominálna hodnota dlhopisu
1 EUR
Nominálna hodnota emisie
5 000 000 EUR
Referenčná sadzba
Je odvodená od výkonnosti koša Referenčných akcií 10 veľkých nadnárodných spoločností. Stanoví sa nasledovne: (i) Každých 6 mesiacov, počnúc prvým rozhodným dňom 22. 1. 2020, príde k meraniu výkonnosti jednotlivých akcií. Celkom sa vykoná 10 meraní. Výkonnosť akcie sa určí nasledovným spôsobom: (uzatváracia hodnota Referenčnej akcie k príslušnému Rozhodnému dňu / uzatváracia hodnota Referenčnej akcie ku Dňu emisie) - 1 (v %). (ii) Ku každému Rozhodnému dňu sa zaznamená výkonnosť akcie s najlepším výsledkom (t.j. s najvyššou výkonnosťou), maximálne však vo výške 30 %. Ak budú výkonnosti všetkých akcií v koši k Rozhodnému dňu záporné, považuje sa za akciu s najlepším výsledkom tá, pri ktorej došlo k najmenšiemu poklesu. (iii) Akcia s najlepším výsledkom sa následne z koša vyradí a nebude už použitá pre meranie v nasledovných Rozhodných dňoch. (iv) Referenčná sadzba bude vypočítaná ako aritmetický priemer všetkých zaznamenaných výkonností z 10 meraní, ktorý bude následne vynásobený Participačným koeficientom. Ak je aritmetický priemer záporný, bude nahradený nulou.
Kôš Referenčných akcií
Referenčná akcia
ISIN
Bloomberg kód
Verizon Communication INC
US92343V1044
VZN UN Equity
McDonald’s Corp
US5801351017
MCD UN Equity
Nestle SA
CH0038863350
NESN SE EQUITY
Daimler AG
DE0007100000
DAI GY Equity
Engie SA
FR0010208488
ENGI FP Equity
Swiss Re AG
CH0126881561
SREN SE EQUITY
Pfizer Inc
US7170811035
PFE UN Equity
Toyota Motor Corp
JP3633400001
7203 JT Equity
Procter & Gamble Co
US7427181091
PG UN Equity
BP PLC
GB0007980591
BP/ LN Equity
Rozhodné dni
26.2.2020, 26.8.2020, 26.2.2021, 26.8.2021, 28.2.2022, 26.8.2022, 27.2.2023, 28.8.2023, 26.2.2024, 19.8.2024
Výnos dlhopisu
Nominálna hodnota dlhopisu vynásobená Referenčnou sadzbou.
Participačný koeficient
150 %. Navyšuje hodnotu aritmetického priemeru zaznamenaných výkonností koša Referenčných akcií.
Agent pre výpočty
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hodnota pri konečnej splatnosti
Nominálna hodnota dlhopisu navýšená o výnos.

 

Zhodnotenie fondu Global 10

Dátum:  1. 04. 2020

Predajná cena podielovej jednotky

 
31. 03. 2020
1. 04. 2020
Vývoj
Hodnota
0.99355
0.97629
-1.74 %

Predajné ceny podielovej jednotky sú zobrazované z pohľadu klienta. Vývoj predajnej ceny voči valuačnému dňu.

Doplňujúce informácie a dokumenty k programu Global 10

Súvisiace odkazy

 
Sadzobník poplatkov pre program GLOBAL 10 platný od 15. 5. 2019
 
Limity minimálneho poistného pre program GLOBAL 10
Allianz | Club