Investičné informácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Investičné informácie

Informácie súvisiace s investičným životným poistením a jeho fondami.

Investičná stratégia ASP (jej stručný popis v zmysle §64 ods 4 zákona č.39/2015 Z.z. o poisťovníctve) je podkladom pre investovanie prostriedkov životných a neživotných technických rezerv ASP okrem prostriedkov investovaných v mene poistených v rámci investičného životného poistenia. Zohľadňuje požiadavky klientov, Národnej banky Slovenska, akcionárov, zvažuje rizikovosť, ziskovosť, bezpečnosť a likviditu potenciálnych investícií.
viac

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „Allianz – SP“) ako poisťovňa vykonávajúca činnosť v odvetviach životného poistenia v zmysle § 64a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“) poskytuje nasledovné informácie:

viac
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors Ltd. s cieľom zefektívniť a optimalizovať svoju činnosť upravuje triedy podielov v podielovom fonde Allianz RCM Global Emerging Markets Eqiuty, ktorý je podkladovým aktívom fondov Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.
viac

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť spoločnosť C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, Rakúsko, nám postúpila svoje rozhodnutie pristúpiť v rámci zefektívnenia svojej činnosti k likvidácii podielového fondu C – QUADRAT Active Bond ku dňu 31.3.2013, ktorý tvorí podkladové aktívum fondu Success Protected v poistnom programe Investičné konto budúcnosti.

viac
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že rozhodla o prevode podielu v dcérskej spoločnosti Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.
viac
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. s cieľom zefektívniť svoju činnosť získala Rozhodnutím NBS č. ODT – 10900/2012 – 1 zo dňa 19.11.2012 s právoplatnosťou od 20.novembra 2012 predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zlúčenie dvoch svojich podielových fondov s podobným zameraním.
viac
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, s cieľom zefektívniť svoju činnosť získala získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 18. 6. 2013 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov s podobným zameraním.
viac

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. dňa 20. marca 2015 schválila s účinnosťou od 3. apríla 2015  zmenu názvu fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový plus o.p.f. (skrátený názov TAM – Euro dlhopisový PLUS fond ) na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f. (skrátený názov TAM – Dlhopisový fond ). Tento fond je podkladovým aktívom fondov Dlhopisový fond a Allianz dlhopisový fond v investičnom životnom poistení.

viac

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť C – Quadrat Kapitalanlage AG, a.s.  schválila s účinnosťou od 10. júna 2015  zmenu názvu fondu fondu C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus na C-QUADRAT Global Quality ESG Fund. Tento fond je podkladovým aktívom fondu Success Flexible v investičnom životnom poistení.

viac
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že dňa 9.1.2018 obdržala infomáciu, že správcovská spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 03.11.2017 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov k 28.12.2017.
viac
Allianz | Club