Investícia do budúcnosti a zabezpečenie úveru | Allianz - Slovenská poisťovňa

Investícia do budúcnosti a zabezpečenie úveru

Investičné životné poistenie Môj život predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním do fondov podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny.

Široké spektrum krytia rizík v produkte Môj Život umožňuje klientovi budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám. Program Môj Život je tak kombináciou životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a investovania do fondov.

Zabezpečenie hypotekárneho úveru

Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné investovať aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku. V prípade dočasných finančných ťažkostí poistníka môže poisťovňa poskytnúť prázdniny v platení poistného.

Navyše, osoba poistená investičným životným poistením môže mať dojednanú konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu pre prípad smrti. Poistenie je vhodné najmä na zabezpečenie hypotekárneho, prípadne iného úveru. Poistná suma sa od začiatku poistenia lineárne znižuje, a to tak, že v poslednom roku trvania poistenia bude stanovená vo výške 20 percent z pôvodne dohodnutej poistnej sumy.

Finančná istota pre vašu rodinu

Výhodou programu Môj Život je aj prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade úmrtia poistenej osoby alebo poistenej osobe v prípade dožitia sa konca poistenia, ak poistenie bolo uzatvorené na dobu určitú. 

V období, kedy sa platí poistné, platia navyše nasledovné výhody:

 1. Ak aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako poistná suma pre prípad smrti v deň úmrtia, oprávnené osoby dostanú poistnú sumu pre prípad smrti.
 2. Ak v deň úmrtia nemala poistená osoba úmrtie kryté poistnou sumou a aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby dostanú zaplatené poistné znížené o prípadné vyplatené čiastočné odkupy.

Investícia do budúcnosti

V rámci investičného životného poistenia programu Môj Život si môžete vybrať z nasledovných fondov:

 1. Dlhopisový fond
 2. Dlhopisový fond Európske spoločnosti
 3. Akciový fond Európa
 4. Akciový fond
 5. Zmiešaný fond
 6. Akciový fond Nové trhy
 7. Akciový fond Európske malé spoločnosti
 8. Akciový fond Agrotrendy
 9. C-Quadrat Total Return Global fond

Okrem priamej voľby fondov si môžete vybrať aj z nasledujúcich predvolených investičných stratégií, a to konzervatívnej, vyváženej či rastovej. Program ponúka aj investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu.

Široký výber poistení

Programu Môj Život vám ponúka aj variabilný výber poistení pre neočakávané životné situácie:

 1. Rizikové životné poistenie
 2. Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 3. Úrazové poistenie
 4. Pripoistenie kritických chorôb
 5. Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
 6. Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 7. Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 8. Poistenie chirurgických zákrokov
 9. Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 10. Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 11. Doktor+
 12. Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

Dátum vydania: 23.01.2014

Súvisiace odkazy

Informácie o produkte

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook