Záleží nám na vašich osobných údajoch

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „Allianz – SP“), ktorá je súčasťou skupiny Allianz, je poisťovňou vykonávajúcou poisťovaciu činnosť na základe povolenia v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“). Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie.

Klient

 

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, s ktorými má Allianz - SP v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (ďalej aj ako „klienti“);
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
 • fyzické osoby komunikujúce s aplikáciou Boris Bedeker;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním poisťovacej činnosti.
 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Ide najmä o tieto účely.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel ste v zmysle zákona o poisťovníctve na našu žiadosť povinný poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany Allianz – SP.

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom marketingu – ponuke produktov vrátane profilovania (cielená marketingová ponuka), zasielaní noviniek (newsletter) alebo informovaní o možnosti prihlásiť sa do súťaže organizovanej Allianz - SP.

Na vykonávanie profilovania súvisiaceho s poisťovacím účelom, najmä upisovaním rizík (underwriting) a posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov, nás oprávňuje zákon o poisťovníctve alebo zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o PZP“). Zákon o poisťovníctve a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy nás oprávňujú vykonávať profilovanie aj na účely predchádzania poisťovacím podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poisťovací podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany Allianz - SP (upisovanie rizík, predchádzanie poisťovacím podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä samostatní a viazaní finanční agenti.

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 • doklady a údaje preukazujúce:
 • schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy;
 • požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;
 • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
 • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne;
 • zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.
 • osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;
 • údaje z Facebooku v rozsahu meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka a časová zóna (v prípade komunikácie s aplikáciou Boris Bedeker);
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Na poisťovacie účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia a v súlade so zákonom o poisťovníctve ako právnym základom spracúvania budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov považované za osobitnú kategóriu (citlivé údaje), a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na:

 • posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy;
 • zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv;
 • likvidáciu poistnej udalosti.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide najmä o tieto subjekty.

Vaše osobné údaje môže spracúvať aj Allianz SE, so sídlom Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zápis v obchodnom registri v Mníchove pod HRB 7158 ako materská spoločnosť Allianz – SP v prípade, ak ste podali sťažnosť podľa § 32 zákona o poisťovníctve priamo Allianz SE ako materskej spoločnosti. Táto žiadosť je následne odoslaná Allianz – SP na prešetrenie v súlade so zákonom o poisťovníctve.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového poisťovateľa;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely komunikácie s aplikáciou Boris Bedeker môžete vykonať v menu Facebook Messengra vľavo dole v časti „Nastavenia“, ostatné práva môžete uplatniť vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy Allianz – SP, plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania založené na týchto ustanoveniach).

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

 
9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • manažment poistných produktov vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • poistná zmluva z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • spisy poistných udalostí z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • sťažnosti, návrhy, pochvaly a ich evidencia - desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • klientske kampane a s nimi súvisiaca dokumentácia - päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • vernostné programy – tri (3) roky od zrušenia členstva;
 • súťaže – evidencia súťažiacich - tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1) rok od ukončenia súťaže;
 • Allianz Konto – päť (5) rokov od zrušenia služby Allianz Konto;
 • aplikácia Boris Bedeker – dva (2) týždne od poslednej komunikácie s aplikáciou Boris Bedeker;
 • bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 
10. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
11. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

 
 
Akcionár

 

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami akcionári, ich zástupcovia a dedičia.

 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na účel:

 • evidencie akcionárov z dôvodu výkonu ich akcionárskych práv.

Právnym základom spracúvania pre vyššie uvedený účel, je plnenie povinností Allianz – SP voči svojim akcionárom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“).

Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom tretej strany, ktorou je Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky alebo priamo od vás.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje na účel evidencie akcionárov z dôvodu výkonu ich akcionárskych práv upravuje osobitný predpis. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nesplnenie povinností Allianz – SP, napr. nemožnosť vyplatenia dividendy, ak valné zhromaždenie rozhodne o jej výplate.

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, počet akcií, hodnota akcií, podiel na základnom imaní, výška dividendy, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo bankového účtu, údaje z dokladov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, údaje z Osvedčenia o dedičstve;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelom podľa bodu 3. tohto oznámenia.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • Národná banka Slovenska v zmysle zákona o poisťovníctve;
 • audítori v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • advokáti v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • notári v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Na účel uvedený v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tieto subjekty:

 • Tatra Billing, a.s., IČO: 35 810 572, Rajská 7, 811 08 Bratislava na účely spracúvania tlačových výstupov s osobnými údajmi;
 • Alfa CMi s.r.o., IČO: 51 139 898, Dukelská 1389/49, 900 01 Modra na účely organizovania a koordinácie valných zhromaždení a mimoriadnych valných zhromaždení.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne. Toto právo môžete v zmysle osobitného predpisu uplatniť u tretej strany, ktorou je Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, s výnimkou žiadosti o opravu bankového účtu, na ktorý požadujete vyplatiť dividendy, ktorú je potrebné uplatniť u Allianz - SP;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel uvedený v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tie, z týchto práv, ktoré si môžete uplatniť priamo u Allianz – SP, si uplatníte vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, vám môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • Protokoly zo zasadnutí valného zhromaždenia s prílohami (pozvánka, prezenčná listina, notárska zápisnica, materiály) – desať (10) rokov od ukončenia valného zhromaždenia;
 • Bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Po uplynutí lehoty uloženia a po vyraďovacom konaní sú registratúrne záznamy zlikvidované (trvalo znehodnotené) alebo odovzdané na trvalú archiváciu. Registratúrne záznamy, ktoré majú v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a schváleného Registratúrneho plánu Allianz – SP trvalú archívnu hodnotu nelikvidujeme, ale tieto registratúrne záznamy uchovávame po ich vyradení v archíve Allianz – SP.

 
9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
10. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

 
 
Agent

 

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

a)obchodní zástupcovia a fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu právnickej osoby obchodného zástupcu, ktorá je jednou zo zmluvných strán zmluvy o obchodnom zastúpení, predmetom ktorej je výkon finančného sprostredkovania;

b) tipári a fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je jednou zo zmluvných strán zmluvy o spolupráci, predmetom ktorej je poskytovanie kontaktných údajov klientov alebo potenciálnych klientov;

c) záujemcovia o obchodnú spoluprácu.

 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Ide najmä o tieto účely.

Právnym základom spracúvania je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy o obchodnom zastúpení/zmluvy o spolupráci. Následkom neposkytnutia osobných údajov je odmietnutie uzatvorenia zmluvy o obchodnom zastúpení/zmluvy o spolupráci zo strany Allianz – SP.

Vaše osobné údaje na účely evidencie v databáze záujemcov z dôvodu prípadného kontaktovania s cieľom možnej obchodnej spolupráce získavame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

Allianz - SP môže pri výbere obchodného zástupcu posudzovať a vyhodnocovať vhodnosť záujemcov na obchodnú spoluprácu na základe osobnostných profilov vyhotovených prostredníctvom príslušnej aplikácie, ktorá slúži ako pomocný nástroj pri rozhodovaní o výbere obchodného zástupcu.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás najmä pri uzatváraní zmluvy o obchodnom zastúpení/zmluvy o spolupráci alebo prostredníctvom nášho webového sídla (aplikácia určená na zadanie údajov z dôvodu prípadného kontaktovania s cieľom možnej obchodnej spolupráce).

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje

 • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, DIČ a príslušný daňový úrad obchodného zástupcu, registračné číslo v registri NBS, číslo účtu v banke, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty (e-mail);
 • osobné údaje v rozsahu uvedenom na doklade totožnosti;
 • iné osobné údaje obchodného zástupcu v zmysle požiadaviek zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o FS“),
 • titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a iné osobné údaje záujemcu o obchodnú spoluprácu v rozsahu nevyhnutnom pre účel evidencie v databáze záujemcov (napr. osobné údaje uvedené v životopise);
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Za účelom plnenia zmluvy o obchodnom zastúpení sú na webovom sídle Allianz – SP zverejňované osobné údaje obchodných zástupcov v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, telefónne číslo.

Za účelom firemnej komunikácie môžu byť osobné údaje dotknutých osôb zverejňované v interných médiách Allianz SP (napr. časopisy a Allianz TV) v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, a osobné údaje zachytené na zvukovom, obrazovom alebo obrazovo – zvukovom zázname.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide najmä o tieto subjekty.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tieto subjekty:

 • Thomas International CZ s. r. o., IČ: 252 94 610, Lelkova 930/56, Jundrov, 637 00 Brno, Česká republika na účely spolupráce pri nábore obchodných zástupcov;
 • TCC online s. r. o., IČ: 241 41 089, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika na účely spolupráce pri nábore obchodných zástupcov;
 • Tatra Billing, a. s., IČO: 35 810 572, Rajská 7, 811 08 Bratislava na účely tlače a obálkovania dokumentov a tlačových výstupov týkajúcich sa obchodného zástupcu/tipár, resp. plnenia zmluvy;
 • VISUAL COMMUNICATION s. r. o., IČO: 35 785 365, Karpatská 18, 811 05 Bratislava na účely spolupráce pri vizuálnej úprave interných médií Allianz - SP.

Vaše osobné údaje môže spracúvať aj Allianz SE, so sídlom Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zápis v obchodnom registri v Mníchove pod HRB 7158 ako materská spoločnosť Allianz – SP v prípade, ak ste podali sťažnosť podľa § 32 zákona o poisťovníctve priamo Allianz SE ako materskej spoločnosti. Táto žiadosť je následne odoslaná Allianz – SP na prešetrenie v súlade so zákonom o poisťovníctve.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu; 
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov – článku 6 bod 1. písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

 • poskytovanie osobných údajov Allianz SE ako materskej spoločnosti skupiny Allianz, oprávneným subjektom Allianz SE a spoločnostiam skupiny Allianz - našim oprávneným záujmom je plnenie povinností Allianz – SP spoločnosti, ktoré je súčasťou skupiny Allianz vyplývajúcich z globálnych alebo regionálnych projektov a spolupráce, najmä v oblasti digitalizácie procesov v skupine Allianz.

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

 
9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • zmluvy o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní poistenia/zmluvy o spolupráci vrátane dodatkov a príloh, resp. súvisiacich dokladov – pätnásť (15) rokov od uzatvorenia spisu;
 • záznamy a spisy z oblasti provízií - desať (10) rokov od uzatvorenia spisu.

Osobné údaje získané na základe vášho súhlasu na účel evidencie v databáze záujemcov z dôvodu prípadného kontaktovania s cieľom možnej obchodnej spolupráce spracúvame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Ak súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel počas doby 3 rokov odvoláte, vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu od udelenia súhlasu do jeho odvolania.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 
10. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
11. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

 
 
Žiadateľ

 

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie (ďalej aj ako „klient“), ich zástupcovia, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • potenciálni klienti;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním činnosti samostatného finančného agenta.
 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu, a to na účely:

 • výkonu činnosti samostatného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o finančnom sprostredkovaní“);
 • vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta a jeho zástupcu, overovanie identifikácie klienta a jeho zástupcu, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovanie činnosti, výkon dohľadu;
 • plnenia úloh a povinností finančného agenta podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a osobitných zákonov.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o finančnom sprostredkovaní.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu podľa bodu 4. tohto oznámenia, je podmienkou poskytnutia finančného sprostredkovania zo strany Allianz - SP. V prípade neposkytnutia týchto údajov zo strany klientov nie sme v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený poskytnúť klientovi finančné sprostredkovanie.

Na základe vášho súhlasu spracúvame osobné údaje, ak sú získané od tipérov, t. j. od tretích osôb, ktoré nám poskytli vaše kontaktné údaje na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, pričom kontaktnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, prostredníctvom tipérov alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä naši podriadení finanční agenti.

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto a okres narodenia, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, obrazová podobizeň, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty,
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, číslo zápisu do registra alebo evidencie;
 • údaje z dokladov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú stanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo, ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide najmä o tieto subjekty.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Našimi sprostredkovateľmi sú naši podriadení finanční agenti.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude  vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • záznam o finančnom sprostredkovaní a súvisiaca dokumentácia – pätnásť (15) rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 
9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
10. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

 
 
Uchádzač

 

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. 

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami uchádzači o zamestnanie.

 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe vášho súhlasu, ak nás príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje bez súhlasu. Ide o tieto účely:

 • obsadzovanie voľných pracovných miest;
 • plnenie povinností Allianz - SP ako zamestnávateľa súvisiacich s predzmluvným pracovnoprávnym vzťahom.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy a plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • článok 6 bod 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlásenie sa do výberového konania, ako aj samotná účasť vo výberovom konaní sú dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov za účelom výberového konania je podmienkou zaradenia do výberového konania. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nezaradenie uchádzača do výberového konania.  

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním získavame z dôvodu prípadného kontaktovania za účelom obsadzovania inej vhodnej pracovnej pozície. Poskytnutie tohto súhlasu nie je podmienkou zaradenia do výberového konania, o ktoré sa uchádzate. 

Allianz - SP môže pri obsadzovaní voľných pracovných miest posudzovať a vyhodnocovať vhodnosť vybraných uchádzačov o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu na základe osobnostných profilov vyhotovených prostredníctvom príslušnej aplikácie, ktorá slúži ako pomocný nástroj pri rozhodovaní o výbere najvhodnejšieho uchádzača.

Allianz – SP ako zamestnávateľ môže od dotknutej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Allianz – SP ako zamestnávateľ môže od dotknutej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, z verejne prístupných zdrojov, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosti uvedené nižšie v bode 5. tohto oznámenia.

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, údaje o vzdelaní, údaje o predchádzajúcich pracovných pozíciách a zamestnávateľoch;
 • údaje uvedené v životopise, v motivačnom liste (napr. fotografia), a ďalšie údaje nevyhnutné v súvislosti s výberovým konaním na voľné pracovné miesto;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Trestný poriadok“);
 • orgány činné v trestnom konaní v zmysle Trestného poriadku;
 • úrady práce, inšpektoráty práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • advokáti v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • iné osoby a orgány, ktorým sme podľa osobitných predpisov oprávnený poskytovať/sprístupňovať informácie alebo ktorým máme zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Na účel uvedený v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Na účely spolupráce pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných pozícií sme poverili spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb ako sprostredkovateľov nasledovné subjekty:

 • RecruitMen s.r.o., IČO: 36 745 456, Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava;
 • KINGFISHER Executive Search, s. r. o., IČO: 44 835 167, Pribinova 4, 811 09 Bratislava;
 • Lugera & Maklér spol. s r.o., IČO: 34 140 620, Jilemnického 3, 911 01 Trenčín;
 • MATT Consulting, a. s., IČO: 35816121 Karadžičova 2, 811 08 Bratislava.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiace od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • dokumentácia k personálnym výberovým konaniam – jeden (1) rok od uzatvorenia spisu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 
9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
10. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

 
 
Iné

Dodávatelia

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • dodávatelia tovarov služieb a prác;
 • zmluvné strany a nimi poverené osoby, ktoré sú uvedené v nájomných, kúpnych a sprostredkovateľských zmluvách, zmluvách o výpožičke hnuteľného majetku a iných zmluvách, na faktúrach za prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku a na faktúrach za krátkodobé prenájmy rekreačného zariadenia a zasadačky a na iných faktúrach;
 • zmluvné strany, ktorým je odpredaný alebo darovaný vyradený majetok;
 • fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán zmluvnej strany.
 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to na účely:

 • obstarania tovarov, služieb a prác;
 • nájmu, kúpy, predaja, vrátane sprostredkovania, predzmluvných vzťahov, zmluvných vzťahov, plnenia zmlúv, identifikácie zmluvných strán, evidencie zmlúv, plnenia súvisiacich právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov;
 • evidencie súvisiace so správou nehnuteľností;
 • vyraďovania majetku.

Právnym základom spracúvania je najmä nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov z dôvodu uzatvorenia a plnenia zmluvy podľa článku 6 bod 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prihlásenie do výberového konania a uzatvorenie príslušnej zmluvy je dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je podmienkou zaradenia do výberového konania a uzatvorenia príslušnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nezaradenie do výberového konania a odmietnutie uzatvorenia príslušnej zmluvy.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás v priebehu výberového konania alebo v rámci iných predzmluvných vzťahov.

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, číslo občianskeho preukazu, podpis;
 • údaje uvedené v zmluvách, na listoch vlastníctva a v dokumentoch, ktorými sa preukazuje vzťah k predmetu zmluvy;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;
 • audítori a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito audítormi dohľad v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • iný oprávnený subjekt v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tento subjekt:

 • Allianz Technology SE, Fritz - Schäffer - Str. 9, 81737 Mníchov, Spolková Republika Nemecko, Identifikačné číslo: HRB 173388, Allianz Technology SE organizačná zložka, IČO: 50 172 646, Karloveská 6C/3154, 842 02 Bratislava na účely správy a údržby IT systému pre plnenie úloh poisťovne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • investičné zámery, projektové úlohy a záznamy o vykonávaní stavebných prác, zápisnice z rokovaní, faktúry, predprojektová dokumentácia, projektová dokumentácia, záručné listy, technická dokumentácia, revízne správy – dvadsať (20) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • zmluvy o finančných investíciách vrátane konfirmácií k nim (zmluvy o kúpe, predaji cenných papierov, komisionárske zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o postúpení pohľadávok, zmluvy o uzatvorení termínovaných vkladov, iné – dvadsať (20) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • korešpondencia a podklady k finančných investíciám – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • doklady o vlastníctve, nadobudnutí, kúpe, predaji, zmenách, prevodoch a iných zmenách vlastníctva, preberajúce a odovzdávajúce zápisy, súdne a úradné výmery týkajúce sa vlastníctva, výpisy z pozemkových kníh – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • doklady o prevzatí a odovzdaní majetku – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • protokoly a rozhodnutia o likvidácii a vyradení majetku, protokoly o krádeži majetku – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • doklady o správe a údržbe budov a pozemkov – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • materiálno-technické zásobovanie –desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • dokumentácia z výberových konaní externých dodávateľov – päť (5) rokov od ukončenia výberového konania.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 
9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
10. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

 

Iné osoby

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 
2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami všetky fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa a pohybujúce sa v priestoroch monitorovaných prevádzkovateľom.

 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na účely:

 • evidencie a identifikácia osôb vstupujúcich do priestorov Allianz – SP, na účely bezpečnosti, ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku;
 • monitorovania priestorov prístupných verejnosti v exteriéri a interiéri budov na účely bezpečnosti, ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku.

Právnym základom spracúvania pre vyššie uvedené účely sú oprávnené záujmy Allianz – SP v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu, v ktorom sa zapisujú do knihy návštev podľa bodu 4. tohto oznámenia, je podmienkou vstupu do niektorých priestorov Allianz - SP. V prípade neposkytnutia týchto údajov sme oprávnený odmietnuť povolenie vstupu do tých priestorov Allianz – SP, ktorých vstup je podmienený zápisom do knihy návštev.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, prostredníctvom kamerových záznamov z priestorov, ktoré sú piktogramom zreteľne označené ako monitorované alebo prostredníctvom nášho sprostredkovateľa, ktorým je bezpečnostná služba uvedená nižšie v bode 5. tohto oznámenia.

 
4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu, číslo cestovného dokladu a štátnu príslušnosť;
 • osobné údaje zachytené kamerovým systémom na monitorovanom priestore;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.
 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;
 • správne orgány a orgány Policajného zboru v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • iný oprávnený subjekt v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tento subjekt:

 • ABO, a.s., IČO: 35 783 176, Haanova 33, 851 04 Bratislava na účely zabezpečenia ochrany objektov a majetku Allianz – SP.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u Allianz - SP a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 
8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov – článku 6 bod 1. písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

a) vstup do priestorov Allianz - SP - našim oprávneným záujmom je bezpečnosť, ochrana života a zdravia osôb a ochrana majetku. Za týmto účelom máte povinnosť sa pri vstupe do budovy zapísať do knihy návštev;

b) monitorovanie priestorov prístupných verejnosti – našim oprávneným záujmom je bezpečnosť, ochrana života a zdravia osôb a ochrana majetku. Priestory, ktoré sú monitorované kamerovým systémom sú zreteľne označené ako monitorované príslušným piktogramom;

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia

 
9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • kniha návštev (strážna služba, vrátnica) – jeden (1) rok od vytvorenia záznamu.
 • kamerový záznam – sedem (7) dní od vytvorenia záznamu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 
10. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail:

 
11. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.