1. Allianz – SP ponúka poistenie záhrad ako jedinečný produkt na slovenskom poistnom trhu
  2. Poistenie chráni záhradu pred prírodnými katastrofami
  3. Poistiť si je možné nielen úrodu, ale aj okrasné rastliny, ovocné stromy a kroviny či trávnik a skalku

Poistenie záhrad Vybudovať záhradu, ktorú obdivujú všetci susedia, stojí každého majiteľa nemalé finančné prostriedky, pričom čas a energia vynaložené na úpravu záhrady majú mnohokrát nevyčísliteľnú hodnotu. Predstavte si, koľko stromov máte v záhrade, koľko času ste strávili starostlivosťou o trávnik či aké úsilie vás stálo vypestovať bohatú úrodu. Poistenie záhrad od Allianz – SP síce nezabráni tomu, aby prírodná katastrofa nezničila vašu záhradu, ale finančné prostriedky určite pomôžu pri jej obnove.

 

Čo všetko poistenie kryje?

Poistenie záhrad od Allianz – SP je určené všetkým majiteľom a nájomcom záhrad na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa poistená záhrada nachádza pri rodinnom dome, chate či byte poisteného alebo v záhradkárskej oblasti.

S poistením záhrad je záhrada chránená pred:

  1. povodňami a záplavami,
  2. víchricou, krupobitím a úderom blesku,
  3. požiarom a výbuchom,
  4. zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,
  5. pádom predmetov,
  6. nárazom vozidla a pádom lietadla.

Poistenie sa vzťahuje aj na zničenie stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

V rámci poistenia záhrad si je možné poistiť:

  1. okrasné rastliny,
  2. ovocné a okrasné kroviny,
  3. ovocné a okrasné stromy,
  4. trávnik, skalky a kaskády,
  5. solitérne kamene a mulčovací materiál,
  6. úrodu úžitkových rastlín,
  7. úrodu ovocných krovín a stromov.

 

Chráňte svoj majetok

Poistenie záhrad je jedinečný produkt na slovenskom poistnom trhu, ktorý spolu s poistením budovy a domácnosti prispeje k lepšiemu zabezpečeniu vášho majetku. Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia, a to v rozmedzí od 5 do 50 eur za 1 m2 záhrady, resp. za 1 strom. Takže za záhradu s rozlohou 400 m2 zaplatíte ročne už od 10 eur. V porovnaní s hodnotou záhrady sa tak investovanie do poistenia určite vyplatí.

V prípade, ak máte záujem uzavrieť poistenie, navštívte niektoré z našich obchodných miest alebo kontaktujte svojho najbližšieho sprostredkovateľa poistenia. Na prípadné otázky vám radi odpovieme na bezplatnej Infolinke 0800 122 222.