Veľké spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
31.03.2020 18:28

> Allianz SP > Produkty pre podnikateľov > Veľké spoločnosti

Veľké spoločnosti

Majetok a prerušenie prevádzky

Poistenie majetku vám ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Poistenie pre prípad majetkového prerušenia prevádzky vám pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti.

Stroje a elektronika

Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora.

Stavba a montáž

Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom.

Preprava

V rámci tohto poistenia si môžete dojednať produkty - Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave, Poistenie prepravy zásielok a Poistenie nákladu.

Lietadlá

Poistenie leteckých rizík poistenie poskytuje poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi.

Zodpovednosť za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané.

Profesijná zodpovednosť za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosť za škodu v našej spoločnsti je určené aj na škody spôsobené pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na škody spôsobené pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera a mnohé ďalšie.

Environmentálna zodpovednosť

Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti.

© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2020