Podielový fond Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., ktorý je súčasťou podkladových aktív pre fondy investičného životného poistenia Dlhopisový dynamický fond a Allianz dlhopisový dynamický fond, sa zlúči do podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Zmena podkladového aktíva investičného životného poistenia pre fondy Dlhopisový dynamický fond a Allianz Dlhopisový dynamický fond nastane 3.12.2018. Podkladové aktívum bude po zlúčení podielových fondov nasledovné:

 

Podielový fond
1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a. s.
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový 
Rizikový faktor:

nízky

 

Podielový fond 1.PF Slnko, o.p.f., patrí do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do podnikových a štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, peňažných nástrojov prostredníctvom vkladov v domácich a zahraničných bankách, podielových fondov a fondov obchodovaných na burze, atď. Investície sú predovšetkým v mene EUR bez regionálneho obmedzenia. Tento podielový fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk

Zvyšné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu a ďalších fondov investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

 

Dátum vydania správy: 15.11.2018