Základom programu je kapitálové poistenie, ku ktorému možno uzatvoriť úrazové poistenie dieťaťa a pripoistenie oslobodenia od platenia poistného pre poistníka (spravidla rodiča).Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu.

Hlavné výhody programu

  • Komplexná ochrana dieťaťa jednou zmluvou
  • Zhodnotenie vložených prostriedkov
  • Jednoduchosť a variabilnosť
  • Každé poistené dieťa dostane zadarmo Baby kartu

Baby budúcnosť môžete uzatvoriť pre deti vo veku od 2 týždňov do 15 rokov, pričom poistenie končí v roku, keď dieťa dovŕši 25 rokov.

Poistné je môžné platiť ročne, polročne, štvrťročne, mesačne alebo jednorazovo, pričom dlhšie lehoty platenia sú zvýhodnené pri pripisovaní podielov na prebytkoch poisťovne.

V závislosti od vývoja inflácie vám ponúkame pravidelnú úpravu dohodnutej výšky poistnej sumy a poistného tak, aby reálna hodnota poistenia dieťaťa zostala zachovaná.


Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu pre deti Baby budúcnosť