Od 1. júna 2010 vstupuje do platnosti novelizácia zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Nová právna úprava ukladá účastníkom škodovej udalosti povinnosť „vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu“. Cieľom je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody.

Z tohto dôvodu odporúčame našim klientom mať vždy vo vozidle tlačivo Správa o nehode, ktoré je vo viacerých jazykových mutáciách a spĺňa požiadavky na zabezpečenie povinnosti účastníka škodovej udalosti.

Tlačivo Správa o nehode je klientom k dispozícii na všetkých pobočkách Allianz – SP a klienti ho môžu nájsť aj na našej stránke tu.