Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., úspešne používa svoj vlastný ekonometrický model, ktorý prezentovala na medzinárodnom workshope na tému Makroekonomické a mikroekonomické modely v praxi.

Prezentovaný model predpovedania vývoja na akciových trhoch vyvinula Allianz – Slovenská DSS koncom minulého roka. Využíva ho pri zhodnocovaní prostriedkov sporiteľov, ktorí zverili svoje prostriedky do dôchodkových fondov. Ako uviedol Branislav Tuš, vedúci oddelenia riadenia rizík z Allianz – Slovenskej DSS, model slúži na predpovedanie vývoja na akciovom trhu prostredníctvom vybraných makroekonomických ukazovateľov s využitím neurónových sietí, ktoré simulujú funkcionalitu ľudského mozgu. „Týmto spôsobom sa snažíme prispieť k rozvoju znalostnej ekonomiky. Vývoju a následnému zavádzaniu najnovších moderných informačných technológií do praxe venujeme nestále veľkú pozornosť. Myslím si, že toto je smer, ktorý nás posúva vpred,“ dodal B. Tuš.

Workshop „Makroekonomické a mikroekonomické modely v praxi“ sa konal 27. až 29. septembra v Bratislave za účasti vysoko kvalifikovaných odborníkov z akademického prostredia ako aj z praxe, ktorí sa zaoberajú modelovaním ekonomických procesov s využitím sofistikovaných matematických výpočtov. Cieľom tohto odborného semináru, na ktorom sa zúčastnili výskumníci z rôznych univerzít a výskumných inštitúcií zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska a Talianska, bola prezentácia a diskusia o najnovších technických a praktických výsledkoch ekonomického modelovania so zameraním na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.