Samostatné skupiny poistení členených podµa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského pois»ovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za ąkody, nemocenské a dôchodkové poistenie t.j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.