Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohµadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou.