Stavebné a montážne poistenie veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Stavebné a montážne poistenie

Stavebné a montážne poistenie

Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom. Poistenie stavebných a montážnych prác sa dojednáva na princípe tzv. "all risks", teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Toto poistenie poskytuje ako investorom, tak aj všetkým dodávateľom a subdodávateľom poistnú ochranu počas celého obdobia výstavby alebo montáže diela.

Poistené môžu byť nasledovné veci:

  • budované dielo, či už stavba novej haly, rekonštrukcia existujúcej stavby, alebo cesty, hrádze. Poistenie sa vzťahuje na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladovaný materiál
  • montáž a testovanie technologických a strojných zariadení
  • škody spôsobené pri preprave poistených veci na stavenisku alebo v mieste montáže

Poistenie je možné rozšíriť o:

  • odpratávacie náklady, vrátane nákladov na demoláciu, vypratanie a odvoz sutín
  • existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonáva stavba/montáž, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia
  • stavebné stroje a zariadenie staveniska
  • skúšobnú prevádzku a záručnú dobu
  • zodpovednosť za škodu investorov, dodávateľov a subdodávateľov spôsobenú pri vykonávaní stavebných alebo montážnych prác

 

Ak na poistených stavebných alebo montážnych prácach došlo počas poistnej doby k poistnej udalosti, čo malo za následok oneskorenie dokončenia stavby alebo montáže, ako investora Vás ochráni tzv. poistenie ušlého zisku investora. Toto poistenie slúži na zabezpečenie úhrady ušlého zisku investora a rovnako kryje aj dodatočné zvýšené náklady, ktoré investor musel vynaložiť, aby zamedzil alebo znížil pokles obratu.

 

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k stavebnému a montážnemu poisteniu

Archív

Allianz | Club