Profesijná zodpovednosť za škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa
Profesijná zodpovednosť za škodu

Profesijná zodpovednosť za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu vám poskytne poistné krytie finančných škôd ako aj škody na veci a na zdraví v závislosti od danej profesie.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého uzatvorenie je predpísané zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti predpisuje nutnosť uzatvoriť si toto poistenie. Poistenie kryje zodpovednosť lekárov a zdravotníckych pracovníkov za škodu na zdraví alebo za škodu na veci pri liečení pacientov. Poistenie kryje aj náklady nevyhnutné k právnej ochrane, pretože možnosť byť žalovaný je jedným z hlavných rizík, ktorým je táto profesia vystavená.

Toto poistenie je určené:

 • všetkým druhom zdravotníckych zariadení (ambulancie, polikliniky, nemocnice, liečebne, kúpele, ADOS, hospice, stacionáre)
 • ostatným zdravotníckym povolaniam iným ako lekár (masér, fyzioterapeut, očný optik)

Poistením je kryté:

 • škoda na zdraví vrátane usmrtenia,
 • škoda na veci,
 • následná majetková ujma vrátane ušlého zisku,
 • náklady právnej obhajoby


Poistenie kryje prípady uplatnených nárokov v súvislosti s nesprávnou liečbou, chybným stanovením diagnózy, nezabezpečením hospitalizácie pacienta, nekvalifikovaným konaním personálu, skorým prepustením pacienta, chybami pri dozeraní na pacienta a ďalšími konaniami.

Poistenie zahŕňa aj činnosti ako:

 • prevádzkovanie a používanie lekárskych prístrojov
 • aplikovanie röntgenových, laserových a maserových lúčov
 • predpisovanie liekov
 • príležitostné poskytnutie prvej pomoci
 • rehabilitáciu
 • lekárenskú starostlivosť

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

Poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie sú kryté finančné škody, pričom pri vybraných profesiách je krytie rozšírené aj o škody na veci alebo na zdraví, za predpokladu, že to vyplýva z porušenia povinností. Toto poistenie kryje aj náhradu nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu a v súvislosti s výkonom poistenej profesie.

Toto poistenie je určené:

 • advokátom
 • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom
 • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom
 • patentovým zástupcom
 • dražobným spoločnostiam
 • autorizovaným osobám

Poistením je kryté:

 • finančné škody, pričom pri vybraných profesiách je krytie rozšírené aj o škody na veci alebo na zdraví, za predpokladu, že vyplýva z porušenia povinností
 • náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom finančného sprostredkovania alebo poradenstva

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva poskytuje poistnú ochranu finančným agentom v prípade spôsobenia škody osobne, svojimi zamestnancami alebo prostredníctvom spolupoisteného (za ktorého prevzal poistený zodpovednosť za škodu). Poistenie kryje aj náklady na právnu obhajobu.

Naša spoločnosť ponúka finančným sprostredkovateľom a finančným poradcom poistný produkt, ktorý spĺňa požiadavky nového zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ako aj medzinárodného štandardu overeného v rámci EÚ a ostatných krajín. Tento produkt kryje poistenú činnosť vo všetkých sektoroch, na ktoré sa tento zákon vzťahuje.

Poistenie je určené pre tieto sektory finančného trhu:

 • poistenia alebo zaistenia
 • kapitálového trhu
 • doplnkového dôchodkového sporenia
 • prijímania vkladov
 • poskytovania úverov


Jednou z podmienok vykonávania činnosti finančného agenta je dojednanie poistenia zodpovednosti za škodu s limitom plnenia na jednu poistnú udalosť 1 250 000 EUR s úhrnom 1 850 000 EUR pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

Poistením sú kryté nasledovné typy škôd:

 • nesprávne stanovenie poistnej sumy
 • absencia poistného krytia, resp. neskoré obstaranie poistného krytia
 • neskoré vypovedanie poistnej zmluvy
 • neposkytnutie rizikovej informácie, a tým odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovateľa

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera

Pre profesie ako architekt a stavebný inžinier je v zmysle zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch povinnosť dojednať si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s ich výkonom činnosti alebo činnosti ich zamestnancov.

Toto poistenie je určené:

 • všetkým autorizovaným osobám (napr. autorizovaný architekt, autorizovaný stavebný inžinier pre statiku, autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukciu pozemných stavieb), ktoré vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe
 • verejným obchodným spoločnostiam
 • iným obchodným spoločnostiam v rámci autorizačných oprávnení

Poistením je krytá:

 • škoda na zdraví alebo škoda na veci spôsobená výkonom činnosti na základe autorizačného oprávnenia
 • finančná škoda – náklady súvisiace s odstránením vád na diele z dôvodu pochybenia projektanta
 • náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií poskytuje ochranu IT spoločnostiam voči škodám spôsobeným svojim klientom pri poskytovaní IT služieb. Poistenie kryje finančnú ujmu, škodu na zdraví a/alebo škodu na majetku ako aj náklady konania v súdnom, právnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody.

Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať, okrem iného aj:

 • vývoj, predaj, update a upgrade softvéru
 • distribúcia, dodávka, inštalácia/montáž, oprava a údržba hardvéru a počítačového príslušenstva
 • spracovanie dát
 • systémová analýza a integrácia
 • správa počítačových sietí
 • zabezpečovanie internetových služieb
 • poradenstvo a podpora v oblasti IT
 • školenia v oblasti IT

Poistenie kryje:

 • finančná ujma
 • škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku
 • náklady konania v súdnom, správnom alebo adminitratívnom konaní o náhrade škody

Poistenie je možné rožiriť o riziká:

 • neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva
 • nákladov na obnovu alebo nahradenie dokumentov a/alebo počítačových záznamov

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu profesijnej zodpovednosti za škodu

Archív

Allianz | Club