Poistenie strojov a elektroniky veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky

Ponúkame vám poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. Poistenie kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, s tým súvisiace náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a iné. Toto poistenie sa uzatvára na princípe "all risks", teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené.

Predmety, ktoré môžu byť kryté poistením:

  • stroje (stacionárne a mobilné), strojné vybavenie a technické zariadenia
  • elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje
  • zariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej, meracej, riadiacej, medicínskej, tlačiarenskej, obrazovej, zvukovej, kancelárskej a výpočtovej techniky
  • pevne zabudované nosiče dát, elektrické meniče, elektrónky

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu strojov a elektroniky

Archív

Allianz | Club