Poistenie strojov a elektroniky veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. Zastavenie chodu stroja môže mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Poistenie technických rizík vám umožní vykonanie opravy a obnovenie plynulosti výroby v čo najkratšom čase.

Predmety, ktoré môžu byť kryté poistením:

  • stroje (stacionárne a mobilné), strojné vybavenie a technické zariadenia
  • elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje
  • zariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej, meracej, riadiacej, medicínskej, tlačiarenskej, obrazovej, zvukovej, kancelárskej a výpočtovej techniky
  • pevne zabudované nosiče dát, elektrické meniče, elektrónky

Poistenie strojov a elektroniky kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, s tým súvisiace náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Výhody poistenia

Štandardným poistením hnuteľného majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Na druhej strane, poistenie strojov a elektroniky kryje prípadné technické škody na vašich strojoch a elektronike.
 

Týmto poistením sú kryté nasledovné príčiny škôd:

  • prevádzkové príčiny - odstredivé sily, zlyhanie riadiacich a regulačných zariadení alebo systémov, fyzikálny výbuch 
  • ľudský faktor - nedbalosť, nešikovnosť, chybný úkon, nedostatočné skúsenosti a zručnosť
  • výrobná chyba - vadný materiál alebo odliatok, chybná konštrukcia, chybný výpočet, chyba montáže alebo remeselného spracovania
  • elektrické príčiny - skrat, prepätie, chybná izolácia

 

Keď v dôsledku poškodenia stroja dôjde k zastaveniu výroby, nielenže prichádzate o zisk, ktorý nemôžete vytvárať, ale fixné náklady musíte uhrádzať naďalej. A práve v týchto situáciách vám môže pomôcť poistenie strojného prerušenia prevádzky, ktoré kryje váš ušlý zisk a fixné náklady počas trvania prerušenia prevádzky. Toto poistenie, ktoré nadväzuje na vaše poistenie strojov a elektroniky, pomôže uviesť váš podnik do takej finančnej situácie, v akej by bol, keby k žiadnemu prerušeniu prevádzky nebolo došlo.

 

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu strojov a elektroniky

Archív

Allianz | Club