Poistenie prepravných rizík veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie prepravných rizík

Poistenie prepravných rizík

Poistenie prepravných rizík vám poskytne široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia alebo straty zásielky ako aj pri vzniku škody spôsobenej tretej osobe.

V rámci poistenia prepravných rizík si môžete dojednať produkty:

 

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave

 

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave zabezpečí dopravcovi poistnú ochranu proti poškodeniu, zničeniu alebo strate zásielky, za ktorú zodpovedá.

Miera zodpovednosti za škodu sa líši podľa toho či ide o medzinárodnú alebo vnútroštátnu dopravu. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zodpovednosť za škodu upravuje medzinárodný Dohovor CMR. Podľa Dohovoru CMR je dopravca povinný odškodniť vlastníka prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného, poškodeného alebo strateného tovaru sumou 8,33 SDR (približne 7,80 EUR). Navyše musí uhradiť aj prepravné, clo a iné výdaje spojené s prepravou zásielky.

Vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je miera zodpovednosti za škodu dopravcu určená Obchodným zákonníkom. Na rozdiel od medzinárodného cestného nákladného dopravcu je však dopravca vo vnútroštátnej preprave povinný vlastníkovi prepravovaného tovaru nahradiť cenu, ktorú mal tovar v čase jeho odovzdania dopravcovi.

Ponúkame Vám poistné krytie, ktoré je v súlade s Dohovorom CMR a platným slovenským právom.

Riziká kryté poistením:

 • zodpovednosť za škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky
 • zodpovednosť za škodu za úplné alebo čiastočné poškodenie zásielky
 • zodpovednosť za škodu za prekročenie dodacej lehoty podľa Dohovoru CMR

Okrem medzinárodnej dopravy a vnútroštátnej dopravy na území SR Vám taktiež poistíme vnútroštátnu dopravu v rámci územia iného členského štátu, tzv. „kabotáž“. Vo väčšine EÚ krajín je toto poistenie povinné zo zákona a je striktne kontrolované. Poistenie kabotáže poskytuje vyššie limity a širší rozsah krytia.

Poistenie prepravy zásielky

Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Poistenie začína okamihom, keď sa zásielka začne nakladať na prvý dopravný prostriedok až do momentu, keď je zásielka zložená z posledného dopravného prostriedku.

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie zásielky
 • celkovú alebo čiastočnú stratu zásielky
 • náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Poistenie je možné rozšíriť o nasledovné pripoistenia:

 • vojna
 • štrajk
 • poistenie exponátov počas výstavy alebo veľtrhu

Prečo si poistiť prepravu zásielky, keď vami využívaný dopravca má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu? Treba si uvedomiť, že limity dopravcu pri náhrade škody na zásielke sú obmedzené medzinárodnými dohovormi. Rovnako dopravca za mnohé škody, ktoré môžu na vašej zásielke vzniknúť, nenesie zodpovednosť. Príkladom sú živelné udalosti, ktoré môžu priamo alebo nepriamo poškodiť zásielku. Takisto dopravca nezodpovedá za škody pri nakladaní tovaru odosielateľom.

Poistenie nákladu

Štandardné poistenie majetku poskytuje krytie pre hnuteľné vecí na presne vymedzenom mieste poistenia, uvedenom v poistnej zmluve. V prípade, že poistený majetok toto miesto opustí, nie je už ďalej poistením krytý. Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia Vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a pod.

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie nákladu
 • zničenie nákladu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
 • krádež alebo lúpež nákladu

Toto poistenie je určené pre Vás, ktorý prepravujete výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby vo svojom vlastníctve, prípadne cudzie veci vlastným motorovým vozidlom. Havarijné poistenie motorových vozidiel sa totiž na škody na prepravovanom náklade buď nevzťahuje vôbec alebo ak, tak v obmedzenej miere. Preto práve poistenie nákladu je vhodnou ochranou prepravovaného majetku.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu prepravných rizík

Archív

Allianz | Club