Poistenie prepravných rizík veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie prepravných rizík

Poistenie prepravných rizík

 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného nákladného dopravcu

 

Poistenie kryje zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke počas:

 • vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy alebo
 • medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy alebo
 • vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy na území iného členského štátu EÚ ako SR, tzv. "kabotáž"

Ako dopravca zodpovedáte za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave pri stanovení výšky náhrady škody je rozhodujúci limit podľa Dohovoru CMR (8,33 SDR za kilogram hrubej hmotnosti zásielky), pri vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave na území SR je dopravca pri strate alebo zničení zásielky povinný nahradiť cenu, ktorú mala zásielka v čase, keď mu bola odovzdaná.

Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zásielke, na ktorú bol vydaný písomný nákladný list CMR alebo náložný list. Poistenie kryje aj náklady právneho zastúpenia v súvislosti s nárokom uplatneným voči poistenému na náhradu škody na zásielke, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje.

Poistenie prepravy zásielky

Poistná ochrana pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo straty vašej zásielky počas prepravy. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Poistenie začína okamihom, keď sa zásielka začne nakladať na prvý dopravný prostriedok až do momentu, keď je zásielka zložená z posledného dopravného prostriedku.

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie zásielky
 • celková alebo čiastočná strata zásielky
 • náklady za prekládku
 • náklady spoločnej havárie
 • záchranné náklady

Poistenie je možné rozšíriť o nasledovné pripoistenia:

 • vojna
 • štrajk
 • poistenie exponátov počas výstavy alebo veľtrhu

Prečo si poistiť prepravu zásielky, keď vami využívaný dopravca má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu? Limity dopravcu pri náhrade škody na zásielke sú obmedzené medzinárodnými dohovormi. Rovnako dopravca za mnohé škody nenesie zodpovednosť, napríklad za škody v prípade živelných udalostí a za škody pri nakladaní tovaru odosielateľom.

Poistenie nákladu

Poistná ochrana vášho majetku počas jeho prepravy vašim vozidlom a vami alebo vašim zamestnancom z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a pod.

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie nákladu
 • zničenie nákladu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
 • krádež alebo lúpež nákladu

Poistenie je vhodné ak vlastným vozidlom prepravujete výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby vo svojom vlastníctve, prípadne cudzie veci (ktoré ste prevzali napr. za účelom opravy). Havarijné poistenie motorových vozidiel sa totiž na škody na prepravovanom náklade buď nevzťahuje vôbec alebo ak, tak v obmedzenej miere. 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu prepravných rizík

Archív

Allianz | Club