Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu.

Bezprostredná hrozba vzniku environmentálnej škody je bezprostredná, neočakávaná, nepredvídateľná, náhodilá hrozba environmentálnej škody s dostatočnou pravdepodobnosťou vzniku v blízkej budúcnosti.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR.

Poistené sú náklady na:

  • Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.
  • Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.
  • Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Poistením zodpovednosti za environmentálnu škodu vy ako prevádzkovateľ predchádzate vynaloženiu vlastných nákladov na odstránenie možných environmentálnych škôd spôsobených vašou činnosťou.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu zodpovednosti za environmentálnu škodu

Archív

Allianz | Club