Poistenie majetku a prerušenia prevádzky veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Poistenie majetku

Toto poistenie vám ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí alebo poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Majetkové poistenie vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na opravu, rekonštrukciu alebo nahradenie poistenýcg budov, strojov alebo zásob.

Základné riziká kryté poistením:

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

K vášmu poisteniu si môžete zvoliť ďalšie riziká:

 • víchrica a krupobitie,
 • povodeň záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu,
 • škody spôsobné vodou z vodovodného zariadenia
 • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov
 • rozbitie skla

Poistenie je možné rozšíriť o nasledovné pripoistenia:

 • vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
 • odstránenie škôd na stavebných súčastiach
 • veci zamestnancov
 • zvonku umiestnené predmety – firemné štíty a reklamné tabule
 • demontáž a remontáž nepoškodených stavebných súčastí potrebnú v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
 • výmenu zámkov vonkajších dverí ak prišlo ku strate kľúčov v dôsledku krádeže alebo lúpeže
 • obnovu nosičov vrátane dát a záznamov na nich uložených
 • cennosti v trezore a pri preprave
 • umelecké predmety a výstavné modely
 • návrat DPH odvedenej do štátneho rozpočtu v prípade krádeže

 

Poistenie pre prípad majetkového prerušenia prevádzky

 

Toto poistenie vám pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti. Po akejkoľvek živelnej udalosti sa podnik musí čo najrýchlejšie vysporiadať s majetkovou škodou a obnoviť poškodené budovy, zariadenia a zásoby, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky. Z majetkového poistenia získa podnik finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo opravu napr. budov, strojov a na nákup zásob. Z poistenia prerušenia prevádzky (známe aj ako somážne poistenie) získa podnik finančnú hotovosť na pokrytie fixných nákladov a ušlého zisku.

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je vznik vecnej škody, ktorá je krytá majetkovým poistením.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu majetku a prerušeniu prevádzky

Archív

Allianz | Club