Havarijné poistenie Moje auto pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie Moje auto pre podnikateľov

Havarijné poistenie Moje auto pre podnikateľov

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Havarijné poistenie Moje auto je komplexné poistenie osobných a dodávkových vozidiel starších ako 1 rok.


Sibaf award 2013 - 1. miesto v kategórii Poistenie vozidielPoistenie je možné individuálne uzatvoriť pre jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá do 3,5 tony.

V rámci variability produktu Moje auto sme aj pre vaše firemné vozidlá pripravili tri moduly poistenia, od základného po najkomplexnejší.

Výhody poistenia:

 • nakoľko sa neurčuje poistná suma, neprichádza k podpoisteniu
 • možnosť poistenia s nulovou spoluúčasťou
 • ak nie ste vinníkom dopravnej nehody, neuplatňujme dojednanú spoluúčasť (v zmysle všeobecných poistných podmienok)

Moduly poistného krytia

Basic

 • havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • oprava čelného skla
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • vandalizmus
 • živelná udalosť
 • škody spôsobené hlodavcami
 • poistenie doplnkovej výbavy vozidla

Štandard

 • havária v plnom rozsahu
 • oprava čelného skla
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • vandalizmus
 • živelná udalosť
 • škody spôsobené hlodavcami
 • poistenie doplnkovej výbavy vozidla

Optimal

 • havária v plnom rozsahu
 • smrť následkom úrazu vo vozidle
 • trvalé následky úrazu vo vozidle
 • poistenie batožiny
 • oprava čelného skla
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • vandalizmus
 • živelná udalosť
 • škody spôsobené hlodavcami
 • poistenie doplnkovej výbavy vozidla

K modulom poistného krytia si môžete dojednať ostatné poistenia podľa vášho výberu.

Ostatné poistenia

Poistenie finančnej straty

Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie náhradného vozidla

V poistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia batožiny, ktorá sa nachádzala v poškodenom alebo odcudzenom vozidle. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich.Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

Poistné podmienky

Poistná doba

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok.

Územná platnosť

Poistenie sa štandardne vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Európy. Zároveň vám ponúkame možnosť voľby rozsahu územnej platnosti poistenia pre územie Slovenskej a Českej republiky. 

Spoluúčasť

Môžete si zvoliť z dvoch spoluúčastí: 5%, min. 100 EUR alebo nulovú spoluúčasť.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu Moje auto

Súvisiace odkazy

Informácie o poistení Moje auto pre individuálnych klientov
Informácie o našej asistenčnej službe
Kontakt na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club